buy medication online
 
Burmistrz Ciechanowca ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny Drukuj
15.11.2019.

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny, który odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17 I piętro).
 
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych działek na okres 5 lat, z przeznaczeniem pod użytek rolny:

1. Część działki nr ew. 97, o pow. 0,50 ha, położonej we wsi Bujenka. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 200,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 20,00 zł

2. Działki nr ew. 160/1 i 160/4, o łącznej pow. 1,2394 ha, położone we wsi Kozarze. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 495,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi  50,00 zł

3. Działkę nr ew. 193, o pow. 0,62 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 248,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 25,00 zł

4. Działkę nr ew. 217/3, o pow. 0,60 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 240,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 24,00 zł

5. Działkę nr ew. 85, o pow. 0,59 ha, położoną we wsi Malec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 236,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 24,00 zł

6. Działkę nr ew. 660, o pow. 0,08 ha, położoną we wsi Pobikry. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 32,00 zł w stosunku rocznym w stosunku rocznym – wadium wynosi 4,00 zł,

7. Działkę nr ew. 202/1, o pow. 0,09 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 36,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 4,00 zł

8. Działkę nr ew. 213, o pow. 1,05 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 420,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 42,00 zł

9. Działkę nr ew. 65, o pow. 0,77 ha, położoną we wsi Trzaski. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 308,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 31,00 zł

10. Działkę nr ew. 220/2, o pow. 1,00 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 400,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 40,00 zł

11. Działkę nr ew. 247, o pow. 0,34 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 136,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 14,00 zł

12. Działkę nr ew. 21, o pow. 1,73 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 692,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 70,00 zł

13. Działkę nr ew. 117/2, o pow. 4,49 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 1796,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 180,00 zł.

Czynsz płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz waloryzowany będzie w I kwartale każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu najpóźniej w dniu 21 listopada 2019 roku. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości i położenie, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 28.06.2019 roku drugi przetarg w dniu 24.09.2019 roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przetarg i postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (tel. 2771145 wew. 31). 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl