buy medication online
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
11.10.2019.

XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była podjęciu uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2019 rok, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna - Winna Chroły”, „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”, „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”, „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi”, „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu”, uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zmian składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, zarządzenia wyborów organów jednostki pomocniczej gminy Ciechanowiec, zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami mówił m.in. o takich sprawach jak:
- rozpoczętych w połowie września pracach przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu,
- zakończonych robotach budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej do pól Kobusy – Radziszewo,
- ogłoszonym kolejnym przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Termin składania ofert minął 4 października i wpłynęły trzy oferty, które są w trakcie analizy. Termin wykonania zadania wyznaczony został do 29 maja 2020 roku,
- wykonaniu utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada,
- ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku hali sportowej (dawny budynek COKiS),
- otrzymanym od Wojewody Podlaskiego czeku na nowe inwestycje drogowe w wysokości 2 783 874,99 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: przebudowa dróg Winna Stara - Winna Wilki i Winna Stara - Winna Chroły oraz rozbudowę ulicy Wspólnej, Konopnickiej i ulicy Wińskiej,
- trwających pracach nad zapytaniem na wykonanie dokumentacji przetargowej na przebudowę dróg Winna Stara – Winna Wilki i Winna Stara – Winna Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu,
- podpisaniu umowy na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ulicy Sienkiewicza. Wartość wykonania inwestycji wynosi 80 353,46 zł. Termin realizacji zadania wyznaczony został do 22 listopada bieżącego roku,
- zakończeniu kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie elewacji na budynku synagogi, w ramach którego wpłynęło trzy oferty. Zadanie to zostanie wykonane do 30 września 2020 roku,
- zakończonym remoncie budynku dla repatriantów przy ul. Jana Pawła II w Ciechanowcu,
- wykonanym w miejscowości Łempice utwardzeniu placu manewrowego wraz z budową miejsc parkingowych,
- rozstrzygniętym przetargu na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu,
- ogłoszonym zapytaniu na opracowanie dokumentacji technicznej i projektu na plac miejski przy ulicy Mickiewicza,
- ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie na rekultywację składowania odpadów komunalnych, wniosek zostanie złożony do 30 listopada bieżącego roku,
- trwających przygotowaniach do złożenia wniosku w konkursie na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych.
- podpisanej 3 października przez Gminę Ciechanowiec umowy na obsługę wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. W Urzędzie Miejskim w pokoju nr 11 utworzony został punkt konsultacyjny. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Pan Michał Chojnowski,
- spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło, które odbyło się 3 września w Drohiczynie w sprawie Sieci Szerokopasmowej,
- spotkaniu z Wójtem Gminy Grodzisk w sprawie remontu drogi Pobikry - Sypnie oraz konserwacji sieci wodnej w Małyszczynie oraz z Wójtem Gminy Nur w sprawie dowożenia uczniów do szkoły,
- zorganizowanym spotkaniu dotyczącym gazyfikacji miasta,
- odbytych trzech spotkaniach dotyczących uzdatniania wody w Radziszewie-Sieńczuch,
- opracowaniu dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej na całkowity remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu,
- objeździe dróg gminnych w miejscowościach Nowodwory i Koce Schaby,
- informacji uzyskanej od z Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w odpowiedzi na prośbę o przywrócenie linii autobusowej relacji Białowieża - Warszawa. PKS Nova S.A. poinformowała, że złożyła wniosek zgodnie z kompetencją o wydanie zezwolenia na wykonanie połączeń,
- dofinansowaniu przez Gminę Ciechanowiec, w wysokości 5 tys. zł, na prośbę strażaków ze wsi Pobikry, na dokończenia elewacji remizy w Pobikrach.

Podczas sesji Burmistrz Ciechanowca oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli gratulacje Pani Monice Florczuk, przekazując list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów z okazji uhonorowania prowadzonej przez nią Przychodni Lekarskiej „Nasze Zdrowie” zaszczytnym drugim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie „Lider e-zdrowia 2019” w kategorii zakłady lecznicze.
 
Sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
XIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
 
 
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl