buy medication online
 
ARiMR wspiera dzieci - zestawy edukacyjne dla organizacji pozarządowych Drukuj
24.09.2019.
 
ARiMR
 
Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:
1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci. Wniosek składa się przesyłką pocztową lub osobiście do oddziału regionalnego na adres: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, (w przypadku składania osobiście - pokój 109, I piętro). O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg daty i godziny przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o tej samej kolejności nadania, niż liczba posiadanych przez OR zestawów, o fakcie przyznania zestawu zdecyduje wynik losowania. Do losowania powołana zostanie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego 4 osobowa komisja. Na losowanie zostaną zaproszone organizacje, których losowanie będzie dotyczyć. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych.
2. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.
4. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat), w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
5. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
6. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.
7. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html. Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.

Przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków rozpoczyna się z dniem 8 października 2019 r. Sekretariat Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w godz. 7.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie akcji i ewentualne losowanie odbędą się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży w dniach 14-16 października. O dokładnej dacie wnioskodawcy zostaną poinformowani e-mailowo. Wnioski złożone lub nadane w placówce pocztowej z datą wcześniejszą nie zostaną rozpatrzone.

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z prośbą o przesłanie mailem, na adres: podalski@arimr.gov.pl informacji o fakcie nadania wniosku pocztą.

* Zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć dydaktycznych zawierają m.in. gry edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki wczesnoszkolne.
 
Do pobrania 
Do pobrania:

 
                                                         

Podlaski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

 

 .
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl