buy medication online
 
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowym Drukuj

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji dotyczących zgłaszania propozycji w zakresie priorytetowych zadań publicznych do projektu „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy w latach 2020-24 z organizacjami pozarządowymi ogłoszono 20 sierpnia 2019 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w zakładce NGO na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.

Konsultacje trwały od 20 sierpnia do 11 września 2019 r.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl