buy medication online
 
XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.08.2019.

XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była rozpatrzeniu projektów i podjęciu uchwał w sprawach: zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, oraz zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podziękował za dotychczasową współpracę swojemu zastępcy Panu Łukaszowi Godlewskiemu, który opuszcza Urząd Miejski z racji objęcia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, a także poinformował o zamiarze zatrudnienia na czas zastępstwa na stanowisku Sekretarza Gminy Pani Anny Czapkowskiej.

W swoim sprawozdaniu z prac między sesjami burmistrz poinformował o nie podpisaniu umowy na wykonanie prac remontowych Przedszkola w Ciechanowcu z Zakładem Ogólnobudowlanym w Zabłudowie, pomimo rozpoczęcia demontażu urządzeń bez podpisania protokołu, z powodu nie wywiązywania się z zawartych w umowie prac. Zostanie ogłoszony kolejny przetarg na dokończenie tej inwestycji.

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę drogi dojazdowej relacji Kobusy-Radziszewo Stare. Wartość inwestycji wynosi 129 tys. zł. Wyłoniono także w drodze przetargu wykonawcę ulicy Wspólnej w Ciechanowcu, na sumę 2 mln 48 tys. zł.

Gmina Ciechanowiec podjęła współpracę z Wojewodą Podlaskim na obsługę wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Po podpisaniu porozumienia w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu zostanie uruchomiony punkt obsługi wniosków.

W trakcie realizacji jest remont budynku mieszkalnego dla rodziny repatriantów ze wschodu, utwardzanie części terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz placu manewrowego w Łempicach. Zakończyły się cztery postępowania przetargowe na wykonanie elewacji budynku byłej synagogi (COKiS), ze względu braku oferentów, termin realizacji zadania został przedłużony do 2020 r. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej, nikt się nie zgłosił do przetargu w wyznaczonym terminie, nowy termin składania ofert został wyznaczony do 5 września. W trakcie, opracowywane jest postępowanie publiczne w formie przetargu na termomodernizację budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej (były COKiS).

Burmistrz poinformował, że w ramach działania 3.1.2 „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” zostały złożone wnioski na kwotę 1 mln 200 tys. zł na realizację zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz na doposażenie pracowni szkolnych na kwotę 200 tys. zł.

Ponadto Gmina Ciechanowiec złożyła wnioski na wsparcie realizacji zadań z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Spółdzielczej, Armii Krajowej, Pińczowskiej, Sienkiewicza, Kuczyńskiej, przebudowę drogi do Ciechanowczyka, Przybyszyna tzw. Zagumiennej, we wsi Wojtkowice-Glinna, Czaje-Wólka i Dąbczyna oraz do Funduszu Ochrony Gruntów na drogi kolonia Kosiorki i Przybyszyn kolonia Kostuszyn - Malec.

Na sesji została również udzielona informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2019 roku, oraz omówione sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2018 roku.

Sesja Rady Miejskiej 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl