buy medication online
 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku na rok szkolny 2019/2020 Drukuj
24.08.2019.


Informacje dotyczące stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020


Na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

• oraz Uchwały Nr 219/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 11, w terminie od 1 do 15 września 2019 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

1. Zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)

2. Kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2019 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych

2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec

3. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2640 zł (rocznie)

4. Uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

2. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne

4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne

6. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

7. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia)

9. Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie

10. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 11 (tel. 86 277 11 45 w. 32) lub poniżej:

Do pobrania 
Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

3. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

 

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl