buy medication online
 
Przetarg na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny Drukuj
04.06.2019.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny, który odbędzie się w 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pokój nr 17, I piętro).

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych działek na okres 5 lat, z przeznaczeniem pod użytek rolny:
1) część działki nr ew. 97, o pow. 0,50 ha, położonej we wsi Bujenka. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 400,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 40,00 zł,
2) działki nr ew. 160/1 i 160/4, o łącznej pow. 1,2394 ha, położone we wsi Kozarze. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 990,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi  99,00 zł,
3) działkę nr ew. 193, o pow. 0,62 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 496,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 50,00 zł,
4) działkę nr ew. 217/3, o pow. 0,60 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 480,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 48,00 zł,
5) działkę nr ew. 85, o pow. 0,59 ha, położoną we wsi Malec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 472,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 48,00 zł,
6) działkę nr ew. 210, o pow. 0,2394 ha, położoną we wsi Pobikry. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 192,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 20,00 zł,
7) działkę nr ew. 660, o pow. 0,08 ha, położoną we wsi Pobikry. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 64,00 zł w stosunku rocznym w stosunku rocznym – wadium wynosi 7,00 zł,
8) działkę nr ew. 202/1, o pow. 0,09 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 72,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 8,00 zł,
9) działkę nr ew. 213, o pow. 1,05 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 840,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 84,00 zł,
10) działkę nr ew. 65, o pow. 0,77 ha, położoną we wsi Trzaski. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 616,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 62,00 zł,
11) działkę nr ew. 220/2, o pow. 1,00 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 800,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 80,00 zł,
12) działkę nr ew. 247, o pow. 0,34 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 272,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 28,00 zł,
13) działkę nr ew. 21, o pow. 1,73 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 1384,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 138,00 zł,
14) działkę nr ew. 117/2, o pow. 4,49 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 3592,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 360,00 zł.

Czynsz płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz waloryzowany będzie w I kwartale każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2019 roku. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości i położenie, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przetarg i postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).    Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (tel. 2771145 wew. 31).


Do pobrania 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl