buy medication online
 
Upływa termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Drukuj
16.09.2019.

Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy, że 30 września 2019 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Numer konta, na który trzeba wnieść opłatę za zezwolenie:
Urząd Miejski w Ciechanowcu
nr   67 8749 0006 0000 1241 2000 0030   BS Ciechanowiec
Tytuł wpłaty: nr wpłacanej raty, nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie wydanego zezwolenia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zezwolenie w terminach i w wysokości określonych w ustawie, bez konieczności wezwania do jej uiszczenia przez organ lub wydania przez niego decyzji ustalającej.

W przypadku niezapłacenia raty w terminie przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn nieuiszczenia opłaty w terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Przypominamy, że na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Dokumenty podlegające kontroli (wyliczenie przykładowe):
1. Zestawienia rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych wygenerowane z licencjonowanych programów komputerowych/magazynowych rejestrujących obrót towarami.
2. Niefiskalne raporty sprzedaży rejestrujące rzeczywiste wartości sprzedaży wygenerowane z kasy fiskalnej.
3. Zestawienia dziennych wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie danych odczytanych z dziennych raportów sprzedaży znajdujących się na rolkach kasowych.
4. Dokumenty przedsiębiorcy wykorzystane do wyliczenia wartości sprzedaży metodą szacunkową:
- wykazy wartości dokonanych zakupów sporządzone na podstawie faktur zakupów napojów alkoholowych,
- wykazy wartości remanentów asortymentu alkoholowego sporządzone na podstawie spisów z natury początkowego i końcowego,
- oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości uśrednionej marży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
5. Inne dokumenty które zostały wykorzystane do wyliczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Konsekwencją podania w oświadczeniu niezgodnych z prawdą danych wywołuje skutki w postaci cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 
 
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl