buy medication online
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
29.03.2019.

Na ósmej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z pracy pomiędzy sesjami, podjęli wszystkie zaplanowane uchwały.
 
Radni zapoznali się z informacją Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych; informacją o działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w 2018 roku; ofertą zagospodarowania czasu wolnego w Gminie Ciechanowiec przygotowaną przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu; sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok oraz przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadania; informacją o rodzinach korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz koncepcją działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami poinformował o:
- uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, jakie obchodziło 26 par mieszkańców Gminy Ciechanowiec;
- odebraniu z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego grantu w wysokości 149 tys. zł  na realizację projektu „Kompetencje Cyfrowe drogą do sukcesu”, w którym przewidziano m.in. zakup 20 laptopów do Gminy Ciechanowiec oraz szkolenia dla mieszkańców;
- spotkaniu z Powiatowym Komendantem Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz możliwości dofinansowania ze środków Gminy Ciechanowiec zakupu samochodu do przewozu psów tropiących;
- zakończeniu Walnych Zebrań we wszystkich jednostkach OSP;
- rozmowie z Zarządem Stowarzyszenia Natura w sprawie adaptacji budynku szkoły w Kocach-Schabach;
- spotkaniu z rodzicami i nauczycielami w sprawie sieci szkół w mieście od 1 września 2019 roku;
- zakończeniu postępowania przetargowego na "Rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu";
- w trakcie weryfikacji są oferty złożone w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza";
- wyłoniono wykonawcę na wykonanie znaków poziomych (pasy na drogach) na terenie Gminy Ciechanowiec;
- wyłoniono wykonawcę na doposażenie w sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety) szkoły podstawowej w Ciechanowcu i Łempicach w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju”;
- trwającej ocenie i weryfikacji ofert na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju”;
- w trakcie opracowywania są dwie dokumentacje przetargowe w ramach programu „Brama na Podlasie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Działanie 8.6:Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu oraz Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu;
- wniosek złożony w ramach programu Erasmus+ na projekt pt. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do wysokiej jakości kształcenia”, w którym przewidziano wyjazd 44 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Łempicach do Hiszpanii, Malty i Grecji na dwutygodniowe szkolenia, w celu podniesienia swoich kompetencji językowych i pedagogicznych, otrzymał pozytywną ocenę formalną  i zostanie oceniony pod względem jakościowym do końca maja 2019 r.;
- wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu kluczem do ich rozwoju osobowości i podniesienia kompetencji kluczowych”, przewidujący wyjazd 40 uczniów z 8 opiekunami na 2 tygodnie do Grecji w celach edukacyjno-kulturowych, otrzymał pozytywną ocenę formalną i zostanie oceniony pod względem jakościowym do końca czerwca 2019 r.;
- zakończono prace nad wykazem działek rolnych, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec - na działki, które nie są dzierżawione zostanie przeprowadzony pod koniec kwietnia przetarg ustny (wykaz działek zostanie upubliczniony na www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń);
- w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego złożono dwa wnioski;
- rozpoczęto prace nad wnioskiem na odnowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- dokonano aktualizacji Strategii Gminy Ciechanowiec;
- dwóch spotkaniach w ramach Lokalnej Grupy Działania "Brama na Podlasie": w sprawie operacji grantowych oraz planowanych projektach w 2019 r.;
- spotkaniu dotyczącym Nadbużańskiej Sieci Szerokopasmowej, na którym podjęto wstępną decyzję o przygotowaniu przetargu na wyłonienie operatora i zarządcy sieci nadbużańskiej;
- rozmowch z Przewodniczącą  Rady Powiatu oraz Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie remontów i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciechanowiec - zaplanowano na następne 3 lata remont kilku dróg na terenie gminy.

Burmistrz poinformował też o uchyleniu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu organizowania targów z udziałem zwierząt, w tym ptactwa. Obecnie przy organizacji targów zwierząt z ptactwem należy przestrzegać wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.


Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl