buy medication online
 
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.03.2019.

Na siódmej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz jego krajobrazu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023.

Radni zapoznali się także z informacjami o realizacji w VII kadencji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ciechanowcu za rok 2019.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- spotkaniu w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, na którym omawiano oznakowanie obwodnicy Ciechanowca oraz remont drogi nr 690 - wykonawcy planują zakończenie prac w tym roku;
- spotkaniu ze Zbigniewem Bocianem, dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który poinformował o planach inwestycyjnych na 2019 r., dotyczących m.in. Ciechanowca - oczyszczeniu Stawu Młyńskiego i budowie zbiornika retencyjnego na Nurcu (koło mostu) - z bulwarami i miejscem rekreacyjnym;
- zakończeniu wyborów w jednostkach pomocniczych gminy;
- zakończeniu przetargu na rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
- podpisaniu umowy z firmą Blue Gaz Sp. z o.o. na gazyfikację Ciechanowca - prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2019 r. i zakończyć w połowie 2021 r.;
- ogłoszenia przetargu na przebudowę placu przy ul. Mickiewicza;
- ogłoszeniu zapytania ofertowego na malowanie znaków poziomych na drogach gminnych;
- złożeniu dwóch wniosków w ramach programu Erasmus+, Akcja:  na "Mobilność osób w dziedzinie młodzieży (40 uczniów) i Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (44 nauczycieli);
- pracach przy sporządzaniu analizy gospodarki odpadami w gminie;
- planach złożenia w 2019 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów ulic w Ciechanowcu;
- planach złożenia w 2020 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg wiejskich;
- planach ogłoszenia w marcu przetargu ustnego na dzierżawę należących do gminy gruntów rolnych;
- przygotowywaniu projektu odnowienia Stadionu Miejskiego, na który dofinansowanie można pozyskać z programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Burmistrz zachęcał sołectwa do skorzystania z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego (nabór wniosków trwa do 22 marca). Wspomniał też o problemie zagospodarowania budynku po gimnazjum i pomysłach na jego wykorzystanie.


Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl