buy medication online
 
VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
15.02.2019.

Na szóstej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektów: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec”, „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec”, „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec” oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch oraz na  dofinansowanie funkcjonowania w 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Biur Zamiejscowych: Wydziału Komunikacji i Dróg i Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Została także podjęta uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu,   wyniku której Burmistrz Ciechanowca został upoważniony do dokonania czynności niezbędnych do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, czyli zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły i Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, a także do wystąpienia do właściwych organizacji związkowych i do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o opinię na temat przekształcenia szkoły.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności została przyjęta po wprowadzeniu podwyżek zaproponowanych przez komisje Rady Miejskiej, w związku z czym od 1 marca 2019 roku będą obowiązywały stawki:
- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: w wysokości 10,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny; 20,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny;
- w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku: ryczałt w wysokości 70,00 zł rocznie, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny i  140,00 zł rocznie, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny;
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:  pojemnik o poj. 0,12 m³ – 10,00 zł, o poj. 0,24 m³ – 20,00 zł, o poj. 1,1 m³ – 80,00 zł, pojemnik KP-7 o poj. 7 m³ – 500,00 zł; a jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny za: pojemnik o poj. 0,12 m³ – 20,00 zł, o poj. 0,24 m³ – 40,00 zł, o poj. 1,1 m³ – 140,00 zł, pojemnik KP-7 o poj. 7 m³ – 1000,00 zł.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- spotkaniach z przedsiębiorcami zainteresowanymi zakupem hal produkcyjnych po "Stole Polskim" i przy ul. Drohickiej;
- spotkaniu zarządu LGD "Brama na Podlasie" i zwiększeniu środków do wykorzystania przez Gminę Ciechanowiec o 545 071, 27 zł;
- wyborach odbywających się w jednostkach pomocniczych gminy;
- zakończeniu przetargów na: dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec; oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec;
- wyłonieniu w drodze zapytań ofertowych dostawców na: tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych; papierowe artykuły sanitarne i środki czystości  oraz artykuły biurowe i papier do drukarek;
- kończącym się 15 lutego przetargu na rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
- staraniach o pozyskanie grantu w wysokości 149 tys. na zakup 20 laptopów do Urzędu Miejskiego;
- sporządzeniu umowy z firmą Blue Gaz Sp. z o.o. na gazyfikację Ciechanowca;
- wyłonieniu wykonawcy na opracowanie i przygotowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec;
- przygotowaniach czterech wniosków, które będą złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec”, „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec”, „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”;
- planach ogłoszenia przetargów na przebudowę placu przy ul. Mickiewicza oraz przetargu na dzierżawę gminnych działek rolnych.

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl