buy medication online
 
Termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Drukuj
22.01.2019.

Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy, że 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:

- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
- dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wartość sprzedaży:
Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Dokumenty na podstawie, których wyliczono wartość sprzedaży podlegają kontroli.

Numer konta, na który trzeba wnieść opłatę za zezwolenie:
Urząd Miejski w Ciechanowcu
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030  BS Ciechanowiec
Tytuł wpłaty: nr wpłacanej raty, nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży

Terminy wnoszenia opłat:
W każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem należy wnieść opłaty w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Istnieje możliwość zapłaty za cały rok z góry.

Dodatkowe informacje:
- W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).

- W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Stosownie do treści art. 111 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarówno przedsiębiorcy zaczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, jak i kontynuujący tę działalność na podstawie wydanego zezwolenia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zezwolenie w terminach i w wysokości określonych w ustawie, bez konieczności wezwania do jej uiszczenia przez organ lub wydania przez niego decyzji ustalającej.

Do pobrania:
- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku
- oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl