buy medication online
 
Burmistrz Ciechanowca informuje... Drukuj
14.01.2019.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że w związku z podjęciem uchwały Nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5393) od dnia 1 lutego 2019 r. Gmina Ciechanowiec nie będzie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm. dalej - „ucpg”) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ucpg, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ucpg - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

W związku z powyższym proszę o zawarcie stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych od lutego 2019 r.

Jednocześnie informuję, że w celu usprawnienia podpisywania umów, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (pokój nr 18) w terminie od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. zostaną udostępnione pomieszczania dla podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

                                                 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl