buy medication online
 
II sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.11.2018.

W obecnej kadencji radni pracować będą w czterech, a nie w trzech, jak było do tej pory, stałych komisjach. Zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym powołano nową Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

W skład Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczącą została Agata Koc, weszli radni Violetta Maria Zdunek i Włodzimierz Słonecki. Rada Miejska uchwaliła także powołanie Komisji Rewizyjnej. Jej członkowie to Maria Jadwiga Radziszewska, Przemysław Dybowski i Krzysztof Koc, przewodniczącą została Aneta Joanna Czarnecka.

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wybrano Zygmunta Józefa Koska, w skład komisji weszli Dorota Niemyjska, Marek Karolewski i Stanisław Szczepan Kietliński. Natomiast do składu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu zostali wybrani Katarzyna Sylwia Wilkowska, Tadeusz Łopaciuk i Antoni Malinowski. Przewodniczącym tej komisji został Jan Krzysztof Binaś.

Ponadto radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ciechanowca; uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec.

Nie podjęto uchwał w sprawach określenia stawek podatku od środków transportowych oraz określenia stawek podatku od nieruchomości. Kwoty tych podatków pozostaną na poziomie roku 2018.

Podczas sesji burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przedstawił Radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym powiedział o szeregu spotkań jakie odbył m.in. z przedstawicielami Wód Polskich, gdzie głównym tematem było utworzenie przy rzece Nurzec zbiorników retencyjnych; ze spółką Blue Gaz w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy Ciechanowiec oraz z warszawską firmą Sanito w sprawie opóźnień w montażu paneli solarnych w Gminie Ciechanowiec. Poinformował też o zmianach personalnych na stanowiskach w Referatach: Inwestycji, Finansowym, Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i w Biurze Rady Miejskiej.

Burmistrz powiedział także, że zapoznał się ze stanem zadłużenia gminy i planowanych do zaciągnięcia kredytach. „Pracujemy nad tym, żeby kredytu zaciągnąć jak najmniej. Odbyłem spotkanie ze wszystkimi kierownikami jednostek. Zwróciłem się do nich by wykazali wszelkie nadwyżki jakie mają na ten rok. Będziemy to wszystko zbierać, żeby suma kredytu była jak najmniejsza.” - zadeklarował burmistrz.

W sprawach różnych i wnioskach mieszkańcy poruszyli m.in. kwestie związane z utrudnieniem przejazdu w dzień targowy do wsi Zadobrze.

Z imiennym wykazem głosowań radnych można zapoznać się na stronie: ciechanowiec.esesja.pl

Sesja Rady Miejskiej

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl