buy medication online
 
XXXIX sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.07.2018.

Na początku posiedzenia radni zadecydowali o rozszerzeniu porządku dziennego sesji w punkcie 6 o uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec; odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o podpisaniu umów na "Przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice", która ma potrwać do 14 września; "Przebudowę i rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu", termin ukończenia prac to 15 października; "Przebudowę drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare"; rozstrzygnięciu przetargu na "Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec", który zakończy się w październiku. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w latach 2018–2019” w wysokości 15 500 zł (10 333 w 2018 r. i 5167 w 2019 r.), co stanowi 30% wnioskowanej kwoty. Ze środków własnych gminy zostaną sfinansowane prace na ul. Ogrodowej i ul. Sienkiewicza, gdzie w ciągu dwóch tygodni zostanie zamontowane oświetlenie. Trwają ostatnie ustalenia z mieszkańcami przed wystąpieniem o pozwolenie na przebudowę ul. Wąskiej.

Z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”, który w celu uzyskania opinii został przekazany Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która już odpowiedziała i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, która jeszcze uzgadnia dokument. Jednocześnie do 8 sierpnia trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko". PZDW w Białymstoku zakończył inwentaryzację dotychczasowych prac i ogłosił przetarg na: "Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany".

Burmistrz poinformował także o końcowych pracach na drodze powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km, gdzie Gmina Ciechanowiec pokrywa 25% kosztów przebudowy; o tym, że do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło 321 zgłoszeń strat w płodach rolnych spowodowanych suszą; oraz o planowanym na 3 sierpnia podpisaniu aktu przekazania nieruchomości na rzecz repatriantów.

Radni podjęli wszystkie zaplanowane uchwały. W uchwale w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca uwzględnili wniosek najbardziej obniżający dotychczasowe zarobki Burmistrza: obecnie jest to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 zł, dodatek funkcyjny 1600 zł, dodatek specjalny w wysokości 32% dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych zawiera spis miejsc, w których odbywają się imprezy okolicznościowe i festyny: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; stadion, teren wokół zalewu i wyspa; budynek Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Mostowej; Muzeum Rolnictwa; strzelnica myśliwska w Malcu; teren przyległy do Stacji Paliw w Zadobrzu; hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (w czasie zjazdu absolwentów); budynki świetlic wiejskich, remiz strażackich i place wokół nich w miejscowościach: Winna-Chroły, Ciechanowiec, Bujenka, Pobikry, Kosiorki, Malec, Tworkowice, Wojtkowice Stare, Skórzec, Radziszewo-Sieńczuch, Kozarze, Radziszewo-Króle, Czaje-Wólka, Koce-Schaby, Koce-Basie, Koce-Piskuły.

Radni podjęli też decyzję o skierowaniu do Burmistrza Ciechanowca dwóch wniosków: o przekazanie od 1 stycznia 2019 r. obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11 Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz o przygotowanie regulaminu budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl