buy medication online
 
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku Drukuj
22.02.2018.

Największym zadaniem inwestycyjnym mijającego roku było rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy budynku dawnego kina na potrzeby Biblioteki Miejskiej. Do końca roku udało się uzyskać stan surowy zamknięty i dzięki temu prace wewnątrz kontynuowane są zimą, tak aby już latem Biblioteka mogła się przenieść do nowego i funkcjonalnego budynku. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy rządowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W minionym roku dokończony został remont najtrudniejszego odcinka ulicy Wierzbowej. Utwardzenia kostką doczekała się również ulica Długa. Wymieniona też została, bardzo już zniszczona kostka na odcinku między tamą a ulicą Kozarską. Gmina współfinansowała budowę drogi powiatowej z Pobikier w stronę miejscowości Żery oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kobusy. Wykonane zostało odwodnienie stale zalewanego odcinka drogi w Radziszewie-Sieńczuch. Przekazaliśmy również dotację dla dotkniętej huraganem gminy Sośno. Inwestycją stulecia jest jednak rozpoczęta jesienią 2017 roku, finansowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, budowa nowoczesnej drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku z Ciechanowca do Ostrożan. Zakończenie prac planowane jest wciąż we wrześniu 2018 r. Równolegle z przebudową tej trasy trwają, współfinansowane przez Gminę, prace projektowe nad północnym obejściem Ciechanowca, zwanym obwodnicą. W tym wypadku trudno jest określić termin rozpoczęcia prac budowlanych, ale dokładane są wszelkie starania, żeby roboty ziemne ruszyły zanim nastąpi odbiór drogi nr 690.

1. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciechanowiec
– 15 346,86 zł

– wykonanie przyłączy wodociągowych do granicy działki gminnej, do zasilania budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 9/4, obręb Kozarze – 3 246,57 zł,
– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 68/18, obręb Kozarze – 2 979,29 zł,
– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 419/4, obręb Nowodwory, w gminie Ciechanowiec – 7 826,06 zł,
– wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 50/4, obręb Kostuszyn – 1 294,94 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym: Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka, Łempice, drogi gminnej nr 197 we wsi Radziszewo-Króle oraz ulice: Staropolska, Konopnickiej i Wąska – 132 575 zł
Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ww. dróg gminnych i ulic w mieście Ciechanowiec zostało zlecone i wykonane przez uprawnionych projektantów:
– przebudowa drogi nr 108870B relacji Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z podziałem na trzy odcinki o łącznej długości 3195 m, zaprojektowano: wykonanie nawierzchni bitumicznej tj. warstwy ścieralnej gr. 4 cm i warstwy wiążącej gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i piasku o łącznej gr. 30 cm, wykonanie poboczy żwirowych, remont istniejących przepustów,
– przebudowa drogi gminnej nr 108868B we wsi Łempice zakres opracowania obejmuje wykonanie jezdni, wjazdów, miejsc postojowych i placów manewrowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej powierzchni 1170 m2, wykonanie zieleńców, ustawienie lamp oświetleniowych, ławek i koszy,
– przebudowa ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu o łącznej długości 125 m poprzez utwardzenie nawierzchni kostką brukową gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa naturalnego z powierzchniowym odpływem wód opadowych,
– przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu, zakres opracowania obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej, dwie warstwy ścieralna i wiążąca o gr. 4 cm każda o łącznej długości 355 m, nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku bocznym o łącznej długości 199 m, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w systemie grawitacyjnym,
– przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska w Ciechanowcu, zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej długości 426 m, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowej, wycinkę drzew, podział działek celem połączenia z ulicą Szeroką.

3. Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu – 262 666,44 zł
W ramach zadania wykonano:
– dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w ul. Długiej, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami na etapie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej – 4 674 zł,
– rzeczową realizację zadania, tj.: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na całej szerokości pasa drogowego o powierzchni 1892,50 m2, podbudowę z kruszywa łamanego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm), o powierzchni 1892,50 m2, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki w miejscach braku oporu; budowę dodatkowej rury telekomunikacyjnej HDPE 40/3,7 wzdłuż istniejącej trasy sieci telekomunikacyjnej – 257 992,44 zł.

4. Wykonanie powierzchniowego odwodnienia odcinków dróg gminnych we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 44 269,27 zł
W ramach zadania wykonano ściek korytkowy wzdłuż drogi po lewej stronie na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 250 m, umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej pobocze pomiędzy ściekiem korytkowym a jezdnią, obrukowano i zabezpieczono krawężnikami betonowymi ułożonymi na płask istniejące zjazdy wzdłuż linii ścieku korytkowego.

5. Dokończenie budowy ul. Wierzbowej w Ciechanowcu – 299 874 zł
Inwestycja obejmowała rozbudowę ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu na łącznej długości 195 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej, polegała m.in. na:
– wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
– wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
– wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
– wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
– wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podsypce piaskowej 2x5 cm,
– wykonaniu wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
– ustawieniu krawężników betonowych 15x30 cm,
– ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm (jako opór chodnika) i 8x30 cm (jako opór nawierzchni zjazdów)
– odwodnieniu powierzchniowym,
– przebudowie sieci telekomunikacyjnej.
Wartość robót budowlanych wyniosła 296 430 zł, natomiast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania wyniósł 3 444 zł.

6. Zakup dla sołectwa Antonin zamiatarki drogowej podwieszanej – 6 975 zł
Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono nową zamiatarkę drogową typ T811/1 1.2M podwieszaną do ciągnika.

7. Zakup kostki brukowej do utwardzenia poboczy drogi w Czajach-Bagnie
– 8 001,25 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono 216 m2 kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor grafit z przeznaczeniem na utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 108872B we wsi Czaje-Bagno.

8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 85 601,55 zł
W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości o nr ewidencyjnych:
– 1526/1, 1518/1 i 1547/1 o łącznej powierzchni 0,015 ha (8256,15 zł), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 8 września 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej;
– 2783/5, 2782/2, 2781/5, 2778/2, 2781/7, 2826/2, 2827/3, 2828/1, 2779/4, 2829/1 o łącznej powierzchni 0,0725 ha (39 561,90 zł), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 9 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu;
– 2482/1, 2485/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 2498/1, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3, 378/1, 379/3, 379/5, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1 o łącznej powierzchni 0,0981 ha (37 783,50 zł), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 14 kwietnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu.

9. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu
– 15 498 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca swym zakresem m.in.: utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie terenu (od drogi wojewódzkiej z barier ochronnych systemowych), ogrodzenie wewnętrzne z paneli ogrodzeniowych, ustawienie ławeczek, trzech lamp oświetleniowych parkowych, wykonanie dwóch klombów, nasadzenie krzewów i urządzeń terenów zielonych oraz analiza wykonalności projektu. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie z działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu – 4 920 zł
Poniesione koszty w wysokości 4920 zł dotyczą wykonania aktualizacji studium wykonalności projektu złożonego w ramach naboru 1.4.1. RPOWP na lata 2014-2020.

11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 9200 zł
Zakup został dokonany przez Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły – 4 920 zł
W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na odwodnienie terenu działki przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Winna-Chroły wraz z utwardzeniem odcinka gruntowej drogi gminnej nr 108862B, bezpośrednio są-siadującej z działką OSP.

13. Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku jednostki OSP w Ciechanowcu – 14 760 zł
W ramach zadania została wykonana i zamontowana brama garażowa w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada. Zakres prac obejmował wykucie otworu drzwiowego w ścianie frontowej budynku, zamontowanie nadproża z dwóch belek stalowych IPE 180 mm, zamontowanie segmentowych wrót uchylnych o wymiarach 375x375 cm na profilach aluminiowych.

14. Zakup sań lodowych typu M11 dla znajdującej się KSRG jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu – 6 148,77 zł
 
15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu
– 33 210 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 24 600 zł
W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

17. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 36 820,52 zł
W ramach zadania wykonano:
– przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych w ul. Wierzbowej w Ciechanowcu, z rury PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm o łącznej długości 65 m – 13 609,32 zł,
– przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy posesji nr ewid. 1232/1 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Świerkowej w Ciechanowcu, z rury PCV o śr. zewn. 160 mm o łącznej dł. 12 m –  4216,44 zł,
– przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 90 o długości 50 m do działki nr ewid. 3153/2 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Ralkowej w Ciechanowcu i przyłącze kanalizacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 25 m  – 14 372,51 zł,
– przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 32 o długości 12,5 m do działki nr ewid. 2662 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu i przyłącze kanalizacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 12 m  – 4622,25 zł. Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare – 16 300 zł.

18. Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec – 32 970,00 zł
W ramach zadania zostało opracowane studium wykonalności projektu „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec” oraz audyty energetyczne 57 budynków mieszkalnych objętych projektem. Realizacja zadania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie (5.4.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020).

19. Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsiach Przybyszyn, Kostuszyn i Kozarze oraz wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicy Sienkiewicza (boczna uliczka) – 13 330,58 zł
W ramach zadania:
– wykonano odcinek oświetlenia drogowego w Kolonii Kostuszyn (zamontowano 5 kompletnych opraw ledowych o mocy 30 W, linię zasilającą na łącznej długości 200 m) – 10 636,05 zł,
– opracowana została dokumentacja techniczna projektowo – kosztorysowa na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej; realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 roku – 2657,03 zł,
– uzyskano kopię mapy zasadniczej i warunki techniczno-przyłączeniowe z PGE Dystrybucja Białystok, niezbędne do opracowania dokumentacji zgłoszeniowej na budowę oświetlenia w m. Kozarze – 37,50 zł.

20. Wykonanie elewacji w budynku siedziby COKiS przy ul. Mostowej w Ciechanowcu – 7503 zł
Koszty opracowania analizy wykonalności projektu złożonego w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl