buy medication online
Inwestycje w 2017 roku Drukuj
09.02.2018.

 

 • Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciechanowiec – 15 346,86 zł
  – wykonanie przyłączy wodociągowych do granicy działki gminnej, do zasilania budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 9/4, obręb Kozarze –  3246,57 zł,
  – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 68/18, obręb Kozarze –  2979,29 zł,
  – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 419/4, obręb Nowodwory, w gminie Ciechanowiec – 7826,06 zł,
  – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, w celu zasilania budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 50/4, obręb Kostuszyn – 1294,94 zł.
   
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym: Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka, Łempice, drogi gminnej nr 197 we wsi Radziszewo-Króle oraz ulice w Ciechanowcu: Staropolska, Konopnickiej i Wąska – 132 320 zł
  Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ww. dróg gminnych i ulic w mieście Ciechanowiec zostało zlecone i wykonane przez uprawnionych projektantów:
  – przebudowa drogi nr 108870B relacji Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową z podziałem na trzy odcinki o łącznej długości 3195 m, zaprojektowano: wykonanie nawierzchni bitumicznej tj. warstwy ścieralnej gr. 4 cm i warstwy wiążącej gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i piasku o łącznej gr. 30 cm, wykonanie poboczy żwirowych, remont istniejących przepustów,
  – przebudowa drogi gminnej nr 108868B we wsi Łempice zakres opracowania obejmuje wykonanie jezdni, wjazdów, miejsc postojowych i placów manewrowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej powierzchni 1170 m2, wykonanie zieleńców, ustawienie lamp oświetleniowych, ławek i koszy,
  – przebudowa ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu o łącznej długości 125 m poprzez utwardzenie nawierzchni kostką brukową gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa naturalnego z powierzchniowym odpływem wód opadowych,
  – przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu, zakres opracowania obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej, dwie warstwy ścieralna i wiążąca o gr. 4 cm każda o łącznej długości 355 m, nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku bocznym o łącznej długości 199 m, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w systemie grawitacyjnym,
  – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska w Ciechanowcu, zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o łącznej długości 426 m, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowej, wycinkę drzew, podział działek celem połączenia z ulicą Szeroką.

 • Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu – 262 666,44 zł
  W ramach zadania wykonano:
  – dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych w ul. Długiej, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami na etapie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej – 4674 zł,
  – rzeczową realizację zadania, tj.: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na całej szerokości pasa drogowego o powierzchni 1892,50 m2, podbudowę z kruszywa łamanego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm), o powierzchni 1892,50 m2, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki w miejscach braku oporu; budowę dodatkowej rury telekomunikacyjnej HDPE 40/3,7 wzdłuż istniejącej trasy sieci telekomunikacyjnej – 257 992,44 zł.

 • Wykonanie powierzchniowego odwodnienia odcinków dróg gminnych we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 44 269,27 zł
  W ramach zadania wykonano ściek korytkowy wzdłuż drogi po lewej stronie na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 250 m, umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej pobocze pomiędzy ściekiem korytkowym a jezdnią, obrukowano i zabezpieczono krawężnikami betonowymi ułożonymi na płask istniejące zjazdy wzdłuż linii ścieku korytkowego.

 • Dokończenie budowy ul. Wierzbowej w Ciechanowcu – 299 874 zł
  Inwestycja obejmowała rozbudowę ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu na łącznej długości 195 mb wraz
  z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej, polegała m.in. na:
  – wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
  – wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
  – wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
  – wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
  – wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podsypce piaskowej 2x5 cm,
  – wykonaniu wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
  – ustawieniu krawężników betonowych 15x30 cm,
  – ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm (jako opór chodnika) i 8x30 cm (jako opór nawierzchni zjazdów)
  – odwodnieniu powierzchniowym,
  – przebudowie sieci telekomunikacyjnej.

  Wartość robót budowlanych wyniosła 296 430 zł, natomiast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania wyniósł 3444 zł.

 • Zakup dla sołectwa Antonin zamiatarki drogowej podwieszanej – 6975 zł
  Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono nową zamiatarkę drogową typ T811/1 1.2M podwieszaną do ciągnika.

 • Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa wsi Antonin – 6500 zł

 • Zakup kostki brukowej do utwardzenia poboczy drogi w Czajach-Bagnie – 8001,25 zł
  Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono 216 m2 kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor grafit z przeznaczeniem na utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 108872B we wsi Czaje-Bagno.

 • Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 85 601,55 zł
  W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości o nr ewidencyjnych:
  – 1526/1, 1518/1 i 1547/1 o łącznej powierzchni 0,015 ha (8256,15 zł), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 8 września 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej;
  – 2783/5, 2782/2, 2781/5, 2778/2, 2781/7, 2826/2, 2827/3, 2828/1, 2779/4, 2829/1 o łącznej powierzchni 0,0725 ha (39 561,90 zł)), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 9 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu;
  – 2482/1, 2485/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 2498/1, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3, 378/1, 379/3, 379/5, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1 o łącznej powierzchni 0,0981 ha (37 783,50 zł), wydzielonych pod drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z 14 kwietnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Szerokiej w Ciechanowcu.

 • Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 15 498 zł
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca swym zakresem m.in.: utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie terenu (od drogi wojewódzkiej z barier ochronnych systemowych), ogrodzenie wewnętrzne z paneli ogrodzeniowych, ustawienie ławeczek, trzech lamp oświetleniowych parkowych, wykonanie dwóch klombów, nasadzenie krzewów i urządzeń terenów zielonych oraz analiza wykonalności projektu. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie z działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu – 4920 zł
  Poniesione koszty w wysokości 4920 zł dotyczą wykonania aktualizacji studium wykonalności projektu złożonego w ramach naboru 1.4.1. RPOWP na lata 2014-2020.

 • Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 9200 zł
  Zakup został dokonany przez Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły – 4920 zł
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na odwodnienie terenu działki przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Winna-Chroły wraz z utwardzeniem odcinka gruntowej drogi gminnej nr 108862B, bezpośrednio sąsiadującej z działką OSP.

 • Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku jednostki OSP w Ciechanowcu – 14 760 zł
  W ramach zadania została wykonana i zamontowana brama garażowa w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada. Zakres prac obejmował wykucie otworu drzwiowego w ścianie frontowej budynku, zamontowanie nadproża z dwóch belek stalowych IPE 180 mm, zamontowanie segmentowych wrót uchylnych o wymiarach 375x375 cm na profilach aluminiowych.

 • Zakup sań lodowych typu M11 dla znajdującej się KSRG jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu – 6148,77 zł

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu – 33 210 zł
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 24 600 zł
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 36 820,52 zł
  W ramach zadania wykonano:
  – przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych w ul. Wierzbowej w Ciechanowcu, z rury PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm o łącznej długości 65 m – 13 609,32 zł,
  – przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy posesji nr ewid. 1232/1 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Świerkowej w Ciechanowcu, z rury PCV o śr. zewn. 160 mm o łącznej dł. 12 m –  4216,44 zł,
  – przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 90 o długości 50 m do działki nr ewid. 3153/2 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Ralkowej w Ciechanowcu i przyłącze kanalizacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 25 m  – 14 372,51 zł,
  – przyłącze wodociągowe z rury PVC Ø 32 o długości 12,5 m do działki nr ewid. 2662 w pasie drogowym drogi gminnej ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu i przyłącze kanalizacyjne z rury PVC Ø 160 o dł. 12 m  – 4622,25 zł.Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare – 16 300 zł

 • Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec – 32 970,00 zł
  W ramach zadania zostało opracowane studium wykonalności projektu „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec” oraz audyty energetyczne 57 budynków mieszkalnych objętych projektem. Realizacja zadania zaplanowana została na 2018 r., po pozyskaniu dofinansowania w ramach złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie (5.4.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020).

 • Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsiach Przybyszyn, Kostuszyn i Kozarze oraz wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicy Sienkiewicza (boczna uliczka) – 13 330,58 zł
  W ramach zadania:
  – wykonano odcinek oświetlenia drogowego w Kolonii Kostuszyn (zamontowano 5 kompletnych opraw ledowych o mocy 30 W, linię zasilającą na łącznej długości 200 m) – 10 636,05 zł,
  – opracowana została dokumentacja techniczna projektowo – kosztorysowa na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej; realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 roku – 2657,03 zł,
  – uzyskano kopię mapy zasadniczej i warunki techniczno-przyłączeniowe z PGE Dystrybucja Białystok, niezbędne do opracowania dokumentacji zgłoszeniowej na budowę oświetlenia w m. Kozarze – 37,50 zł.

 • Wykonanie elewacji w budynku siedziby COKiS przy ul. Mostowej w Ciechanowcu – 7503 zł
  Koszty opracowania analizy wykonalności projektu złożonego w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.

   
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl