buy medication online
 
XXXIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
23.01.2018.

XXXIV sesja Rady Miejskiej poświęcona była głównie przyjęciu sprawozdań z działalności stałych komisji rady i z działalności Rady Miejskiej za 2017 rok. Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca  na sesji gościł kierownik siemiatyckiego oddziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z Białegostoku, który poinformował o nowym harmonogramie określającym dokładne daty odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

Wyjaśnił, że w celu obniżenia kosztów, firma zaproponowała wprowadzenie szarych worków na popiół i żużel, które będą odbierane razem z innymi odpadami segregowanymi. Poinformował, że samochody MPO wyposażone są w kamery, a pracownicy mają aparaty fotograficzne, dzięki którym mogą udokumentować niewłaściwą segregację lub fakt niewystawienia kosza. Odpowiadał też na pytania z sali, rozwiewając zgłaszane wątpliwości.

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec i Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zostały opublikowane 19 stycznia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będą obowiązywały od 3 lutego 2018 roku.

Głównym tematem sesji były sprawozdania z działalności w 2017 roku stałych komisji i Rady Miejskiej. W tym czasie Rada Miejska podjęła 56 uchwał, z których 31 zostało objętych nadzorem Wojewody i 21 nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 17 uchwał stanowiło prawo miejscowe i zostało przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 3 uchwały zostały unieważnione przez nadzór Wojewody Podlaskiego oraz 3 zmienione i poprawione zgodnie z sugestią nadzoru. Oprócz tego Rada przyjęła sprawozdania z realizacji: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec w roku 2016"; "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok"; "Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"; "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku"; wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok; realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku i działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Ponadto Rada przyjęła informacje: o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym; realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży; ocenie zasobów pomocy społecznej; stanie dróg gminnych, chodników i oświetlenia oraz propozycje inwestycji; ocenie stanu zieleni miejskiej i małej architektury oraz planowanych inwestycjach; placach zabaw, charakterystyce, potrzebach oraz przygotowaniu do sezonu; umorzeniach podatków w 2016 r.; naborze do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018; stanie przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim; ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; planie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji; analizie projektów organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018; stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. oraz przygotowaniu miasta do „Święta Chleba”; ocenie wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE”; realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; wydatkach na placówki oświatowe w Gminie Ciechanowiec; stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017; przygotowaniu miasta do sezonu zimowego; gospodarce ściekowej z uwzględnieniem planowanych modernizacji oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnych.

Większość decyzji Rady poprzedzona była opiniami Komisji, które w roku 2017 pracowały według przyjętych planów pracy dostosowanych do tematyki sesji, oraz na posiedzeniach zwołanych w celu zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji zwołanych na wniosek Burmistrza. Komisje odbyły łącznie 22 posiedzenia, w tym 8 wspólnych. Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń wypracowując 58 opinii i 17 wniosków; Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu odbyła 4 posiedzenia, wypracowując 53 opinie i 17 wniosków; a Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbyła 4 posiedzenia, które zaowocowały 55 opiniami i 22 wnioskami.

Sesja zakończyła się dyskusją mieszkańców na temat perspektyw rozwoju gminy.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl