buy medication online
 
Dofinansowanie urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii Drukuj
10.01.2018.

Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą złożyć deklarację udziału w projekcie na zakup i instalację kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła. Projekt będzie realizowany przez Gminę Ciechanowiec jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
 
Osoby zainteresowane zakupem i montażem wyżej wspomnianych instalacji powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pokój nr 15 (I piętro) ankiety wraz z deklaracją dotyczącą udziału w projekcie. Dokumenty można także przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Ankiety są także dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 15.
 
Uwaga:
– należy załączyć dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, wnioski bez tego załącznika nie będą rozpatrywane,
– o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność złożonych deklaracji.
 
Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do współfinansowania montażu instalacji urządzeń, w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych, 100% kosztów opracowania indywidualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłacenie należnego podatku do Urzędu Skarbowego oraz, w przypadku odwiertów pionowych przy instalacji pomp ciepła, kosztów projektu prac geologicznych.

Inwestycja będzie prowadzona tylko na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec. Dofinansowaniem nie zostaną objęte instalacje na budynkach, w których prowadzona jest działalność komercyjna.
 
Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z projektem można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 13, tel.: 86 277 11 45  wew. 24, oraz u sołtysów wsi lub pobrać poniżej.

Kolektory słoneczne
Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/ dobę o temperaturze min. 50 stopni C. Nie zaleca się montowania kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2 osób. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.
 
Instalacja fotowoltaiczna
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Będzie możliwe „magazynowanie” okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii (w nocy). Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii.
Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na mieszkaniach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 1 500 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.
 
Pompa ciepła
Pompy ciepła pozyskują energię odnawialną zmagazynowaną w środowisku naturalnym i wykorzystują ją w systemie ogrzewania.Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie ciepła o niskiej temperaturze do wytwarzania ciepła o wyższej temperaturze, które można wykorzystać do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowe zadanie pompy ciepła to transport ciepła ze źródła dolnego (o niższej temperaturze) do źródła górnego (o temperaturze wyższej) z wykorzystaniem energii elektrycznej (napędowej). Dobrze zaprojektowana instalacja pompy ciepła daje niskie koszty eksploatacji (pomimo zasilania energią elektryczną). Pompa ciepła zajmuje niewiele więcej miejsca niż kocioł gazowy. Niektóre modele, tak zwane kompaktowe, mają wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej. Nowoczesna pompa ciepła w okresie letnim może również zapewniać chłodzenie budynku.

Rodzaje źródeł ciepła:
1. Pionowy wymiennik gruntowy - odwierty pionowe wykonuje się najczęściej na głębokość od 30 do 120 metrów. Zalety pionowego wymiennika gruntowego: możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni, stabilność temperaturowa w ciągu całego roku, opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).

2. Poziomy wymiennik gruntowy - pozyskiwanie zimą energii możliwe jest poprzez ułożony na głębokości 1,2-1,5 metra w gruncie tzw. poziomy kolektor gruntowy. Stanowi go rura z tworzywa sztucznego (najczęściej PE40) o odpowiedniej długości. Wypełniony jest on wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Zalety poziomego wymiennika gruntowego: niski koszt wykonania dolnego źródła, efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego w ciągu ostatniego lata, opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).

3. Powietrze - w tym przypadku nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów. Energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła. Efektywnie wykorzystywane są wysokie temperatury powietrza. Należy pamiętać, że powietrze atmosferyczne o temperaturze niższej niż 0°C jest również nośnikiem energii cieplnej. Zalety powietrznej pompy ciepła (powietrze/woda): niski koszt inwestycyjny, niezależność od powierzchni działki i rodzaju gruntu i łatwość montażu.

4. Poziomy wymiennik i wody powierzchniowe -  jeżeli w pobliżu budynku znajduje się otwarty zbiornik wodny,  również i z niego można pozyskiwać energię cieplną. Na dnie zbiornika umieszcza się kolektor poziomy. Stanowi go rura z tworzywa sztucznego (najczęściej PE40) o odpowiedniej długości Wypełniony jest on wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Zalety poziomego wymiennika w wodzie powierzchniowej: możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika wodnego, niski koszt wykonania dolnego źródła, opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).

5. Woda głębinowa - pompa ciepła wykorzystuje energię wód głębinowych, do których uzyskujemy dostęp przez dwie studnie (czerpalną i zrzutową). Pobierana woda głębinowa przetłaczana jest przez pompę ciepła i z powrotem odprowadzana jest pod ziemię. W  wymienniku pośrednim następuje odzysk ciepła z przetłaczanej wody. Zalety wód głębinowych: możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni, bardzo wysoki współczynnik efektywności, stabilna temperatura wód gruntowych i opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).
(źródło: energodom.com.pl)
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl