buy medication online
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych Drukuj
27.10.2017.

Z inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych gminy, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej.


Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

fot. O. R. Tomaszewska MPI


Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja dotycząca podsumowania współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w bieżącym roku oraz głównych założeń „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szczególny nacisk został położony na analizę propozycji do rozdziału „Priorytetowe zadania publiczne” zawierającego obszary, w ramach których zlecane będą w 2018 roku zadania publiczne. Znalazł się tam nowy obszar: realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w którym przewiduje się organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Ciechanowca w szczególności w okresie wakacyjnym i ferii zimowych oraz edukację kulturalną i wychowanie dzieci oraz młodzieży z Ciechanowca.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja o zwiększeniu zakresu działań w obszarze pomocy społecznej, a co za tym idzie, zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań. Organizacje zgłaszały też swoich kandydatów na członków komisji konkursowych oraz wypełniały ankietę badającą potrzeby organizacji w zakresie tematyki szkoleń.

Konsultacje projektu „Programu Współpracy w 2018 roku” będą trwały do 31 października 2017 r. Kompletnie wypełniony formularz z uwagami i opiniami można złożyć osobiście w siedzibie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (pokój nr 15), faksem na nr: 86 277 10 66 lub mailem: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl.

Na  podane wyżej adresy mailowe można (bezterminowo) zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych lub przysłać wypełnioną ankietę dotyczącą tematyki szkoleń.
 
 
 
 
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl