buy medication online
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.09.2017.

Wręczeniem kwiatów i pamiątkowego grawertonu lekarzowi medycyny Pani Elżbiecie Niczyporuk, rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. W ten sposób Burmistrz Ciechanowca w imieniu własnym i mieszkańców wyraził podziękowanie za 50 lat pracy lekarskiej w Gminie Ciechanowiec.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawach:  
– zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
– przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
– ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
–  przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
Nie uchwalono uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, która będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Miejskiej.

W ostatnich punktach obrad radni przyjęli informacje z oceny wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok oraz informacje z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych oraz omówieniu spraw różnych posiedzenie  XXVIII sesji Rady Miejskiej zostało zamknięte.

Treści podjętych uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Gminy Ciechanowiec bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji Rada Miejska – Uchwały Rady Miejskiej .


          Sesja Rady Miejskiej 

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl