buy medication online
 
Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny Drukuj
30.08.2017.


Informacje dotyczące stypendium szkolnego
na rok szkolny 2017/2018


Na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943),
• oraz Uchwały Nr 41/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 17 w terminie od 1 do 15 września 2017 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

1. Zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)

2. Kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2017 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

Stypendium nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych.
2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec.
3. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).
4. Uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
2. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne.
4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
6. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
7. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń.
8. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
9. Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie.
10. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. 17  (tel. 86 277 11 45 wew. 41)
lub poniżej:

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl