buy medication online
Propozycja współpracy dla rolników Drukuj
25.07.2017.

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych


Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu oferuje bezpłatne przekazanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowcu. PRK FARE w Ciechanowcu zaprasza rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:
- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:
- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
- na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
- na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
- na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzającym zbiory i w czasie zbiorów,
- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, zostają poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.

Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie są bezpieczne sanitarnie. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają roślinom substancji odżywczych oraz makro i mikroelementów.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim (przekazywanie wyłącznie przez wytwórcę tych osadów – PRK FARE).

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady oraz jego monitoring w akredytowanym laboratorium, a także załadunek osadu. Odbierający osady zapewni transport i odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu ul. Podlaska 1 w godz. 7.00–15.00 od poniedziałku do piątku.
Dodatkowych informacji udzielimy pod nr tel. 86 277 10 42.

                                             

Bogdan Olędzki
Dyrektor PRK Fare w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl