buy medication online
 
XXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.06.2017.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2016 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 spośród obecnych radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Obecnych było 12 radnych.

Radni przyjęli ponadto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030, przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy K. Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec. Zostały też wprowadzone zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec, zabraniające wrzucania do pojemników na metale i tworzywa sztuczne: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz zakazujące mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Został też określony termin i nieruchomości podlegające obowiązkowej deratyzacji.

Prowadzący sesję poinformował o przedłożeniu Radzie: sprawozdania z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku, informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Podlaskiego Święta Chleba, informacji o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Radni uchwalili też wniosek w sprawie przygotowania informacji o kosztach prowadzenia szkół w Radziszewie Starym i Łempicach w trybie czteroklasowym i ośmioklasowym, przygotowany w czasie posiedzenia komisji, kiedy radni analizowali projekt organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.

Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami oraz poinformował o planowanym na 4 lipca 2017 r. spotkaniu w sprawie konsultacji koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca. Obecnie koncepcja obejmuje pięć wariantów przebiegu trasy - można się z nią zapoznać na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl. 


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl