buy medication online
 
XXV sesja Rady Miejskiej - cena wody i ścieków bez zmian Drukuj
25.04.2017.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym do 31 maja 2018 roku ceny za wodę i ścieki pozostaną bez zmian.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z pracy między sesjami poinformował zebranych o:
– problemach związanych z realizacją inwestycji na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany oraz o działaniach jakie podjął w tej sprawie;
– petycji mieszkańców Ciechanowca złożonej do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz o udzielonej przez Zarząd PZDW odpowiedzi. Pisma te trafiły do wiadomości Burmistrza Ciechanowca i zostały odczytane na sesji. Spotkanie radnych, burmistrza i zainteresowanych tym problemem mieszkańców ma odbyć się w pierwszej połowie maja;
– remoncie trwającym na ul. Wierzbowej;
– wniosku złożonym na dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (ze względu na limit narzucony przez Urząd Marszałkowski złożony wniosek obejmuje 126 instalacji);
– kwocie ponad 157 tysięcy złotych jaką otrzymała Gmina Ciechanowiec na wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi. Dofinansowanie stanowi 85% całkowitej wartości zadania i zostało przyznane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
– unieważnieniu przetargu na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką biblioteka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
– przygotowywaniu przez Kierownika Referatu Inwestycji uzupełnień do wniosku na budowę terenów inwestycyjnych;
– pracach trwających na łączniku pomiędzy tamą a ul. Kozarską, obejmujących remont chodnika oraz parkingu przy tamie. Planowany termin zakończenia to początek maja.

Radni przyjęli wniosek Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego skierowany do Burmistrza Ciechanowca o zwrócenie się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o naprawę kratek odwadniających znajdujących się przy mostach zlokalizowanych na ulicy Czyżewskiej i ul. Łomżyńskiej.

Przewodniczący obrad sesji radny Zygmunt Kosk poinformował zebranych, że Gmina Ciechanowiec otrzymała akt własności na ul. Spółdzielczą oraz, że Burmistrz Ciechanowca wystosował do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem pismo w sprawie założenia księgi wieczystej na park zlokalizowany przy Przedszkolu w Ciechanowcu.

W sprawach różnych burmistrz odpowiedział na pytania zadane przez radnych, sołtysów i przewodniczącej osiedla, m.in. o remont ulicy Wąskiej, Długiej i Wińskiej. Poinformował, że na czwartek, 27 kwietnia na godz. 16.00 planowane jest spotkanie z mieszkańcami ul. Wąskiej i przewodniczącą osiedla nr 2, którzy będą mogli wypowiedzieć się co do kształtu tej ulicy.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl