buy medication online
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
22.02.2017.

Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Kolejnym krokiem będzie przekazanie uchwały do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Ciechanowcu podejmie w terminie do 31 marca 2017 roku, uchwałę  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Na mocy uchwały Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu włączone zostało do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu na następujących  warunkach:
- Szkoła Podstawowa  im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku.
- kształcenie w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne będą prowadzone pod dwoma adresami. Oddziały przedszkolne oraz zajęcia dydaktyczne dla klas I-VI będą odbywały się w budynku szkoły podstawowej, natomiast zajęcia dydaktyczne dla klasy VII, a docelowo klas VII-VIII oraz klas gimnazjalnych w budynku dotychczasowego gimnazjum.

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Ciechanowca złożył radnym sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował o:
- złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu;
- otrzymaniu pozwolenia na budowę biblioteki;
- otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na „Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”;
- wpłynięciu do Urzędu Miejskiego 359 deklaracji dotyczących udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych, w tym 111 związanych z instalacjami fotowoltaicznymi z czego 37 to deklaracje tzw. hybrydowe czyli złożone zarówno na kolektory jaki i fotowoltaikę;
- podpisaniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowy na współfinansowanie projektu obwodnicy Ciechanowca;
- przygotowywaniu przez Referat Inwestycji wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na wykonanie elewacji budynku dawnej synagogi;
- wydaniu nowego numeru Wieści Ciechanowieckie, które bezpłatnie, dostępne jest w holu Urzędu Miejskiego, Punkcie Informacji Turystycznej i bibliotece ;
- otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach współpracy z Białorusią;

W swoim sprawozdaniu Burmistrz zaprosił zebranych do wzięcia udziału w drugiej już dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec rozwiązaniami. Dyskusja odbędzie się w czwartek 23 lutego o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Do pobrania załączniki do uchwały określające:
1)    plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2)    plan sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3)    projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl