buy medication online
 
Nabór deklaracji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne Drukuj
27.01.2017.
 
Gmina Ciechanowiec przygotowuje wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach  jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec. Dofinansowaniem nie zostaną objęte instalacje na budynkach, w których prowadzona jest działalność komercyjna.
 
W związku z tym osoby zainteresowane zakupem i montażem wyżej wspomnianych instalacji mogą w terminie od 23 stycznia do 10 lutego 2017 r. złożyć ankiety wraz z deklaracją dotyczącą udziału w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych.
Uwaga:
– należy załączyć dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, wnioski bez tego załącznika nie będą rozpatrywane
– o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność złożonych deklaracji.
Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z projektem można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pok. nr 13, tel.: 86 277 11 45  wew. 24, oraz u sołtysów wsi lub pobrać poniżej.
Ankiety są także dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 15.
Deklaracje i oświadczenie można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do pokrycia 25% kosztów kwalifikowanych wartości instalacji oraz pokrycia całkowitego kosztu robót budowlanych i montażowych związanych z budową/adaptacją budynków/pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które są kosztem niekwalifikowalnym. Dokumentacja projektowa również stanowi wyłączny koszt właściciela budynku.

Projekt realizowany będzie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.


Kolektory słoneczne
Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/ dobę o temperaturze min. 50 stopni C. Nie zaleca się montowania kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2 osób. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.
 
Instalacja fotowoltaiczna
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Będzie możliwe „magazynowanie” okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii (w nocy). Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii.
Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na mieszkaniach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 1 500 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl