buy medication online
Inwestycje w 2016 roku Drukuj
11.01.2017.

 

 • Budowa przepompowni wody we wsi Czaje-Wólka – 152 477,79 zł

  W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rzeczową realizację zadania. Prace budowlane polegały na wykonaniu płyty fundamentowej pod pompownię kontenerową, wykonaniu przejścia rurociągów (ssawnego i tłocznego) pod drogą metodą przecisku hydraulicznego w rurach osłonowych, montażu kontenera z wyposażeniem i zespołu hydroforowego, włączeniu rurociągów zasilających pompownię do istniejącego wodociągu, włączeniu rurociągu zasilającego i tłocznego do instalacji wewnętrznej zestawu pompowo-hydroforowego, wykonaniu studzienki chłonnej bez osadnika i bez syfonu z pokrywą betonową, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych terakotowych, prób ciśnieniowych, rozruchu mechanicznego pompowni, wykonaniu inwentaryzacji sieci przez uprawnionego geodetę. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.
   
 • Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Ciechanowiec – kolonia Zadobrze – 55 079,59 zł

  W ramach zadania wykonano trzy przyłącza wodociągowe do granic działek w celu zasilenia budynków mieszkalnych, położonych na działkach nr ewid. 651, 133, 138/1 i 645, z rury PVC Ø 90 o długości 1458,6 m.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: na odcinku Winna-Wilki – Winna-Chroły; na odcinku Winna Stara – Winna-Poświętna (do drogi gminnej Nr 108858B) oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna – 61 999,99 zł

  W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami na przebudowę dróg gminnych: w miejscowości Winna Stara Nr 108858B, Winna-Wilki Nr 108857B z nawiązaniem do drogi powiatowej Nr 2104B oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna.

 • Wykonanie obrzeży na odcinku ul. Ralkowej w Ciechanowcu – 23 000 zł

  Wykonano utwardzenie pobocza płytami betonowymi ażurowymi drogi gminnej Nr 108924B – ul. Ralkowa w Ciechanowcu włącznie z wykonaniem korytowania, podbudowy gr. 30 cm z kruszywa naturalnego, na odcinku 500 mb  o łącznej  powierzchni 152 m² oraz utwardzeniem zjazdu na gruntową drogę gminną oznaczoną nr ewid. 1316. 

 • Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec – 47 173,12 zł

  Wykonano przepust w drodze dojazdowej do pól, 3 x 100 cm o długości 7,5 m każda,  z rur karbowanych PVC wraz z murkami betonowymi oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi i dokonano czyszczenia rowów na wlocie i wylocie przepustu o łącznej długości 60 mb. Zdecydowanie poprawiło to odprowadzenie wód opadowych

 • Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 115 881,94 zł

  W ramach zadania wykonano projekt podziału nieruchomości 12 działek zajętych pod planowaną do przebudowy ulicę Wierzbową, która zostanie wykonana w 2017 r.  - 4800 zł.

  Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare - wyremontowany został odcinek o długości  192,7 metrów, szerokość pasa wraz utwardzonym poboczem wynosi obecnie 4 metry. Nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej o grubości gr. 4 cm (warstwa ścieralna) i 4 centymetrową warstwą wiążącą. Wykonano utwardzone pobocza i wjazdy z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnienie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód. Koszt przebudowy pokryty został w całości ze środków własnych gminy i wyniósł 111 081,94 złotych.

 • Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa wsi Antonin – 6500 zł

 • Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 144 941,60 zł

  W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne położone w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 08.09.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 • Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 159 958,01 zł

  W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W ramach inwestycji zamontowano nowy kocioł olejowy kondensacyjny Viessmann Vitoradial 300T typ UR3 180kW wraz z węzłem c.o. przypiecowym, zamontowano osprzęt pieca w postaci trzech pomp obiegowych wraz z urządzeniami pomiarowymi, wykonano roboty budowlano montażowe pomieszczenia polegające na wykonaniu posadzek betonowych, cokołu do montażu pieca, ułożono płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach pomieszczenia, wykonano sufit podwieszany

 • Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 68 602,80 zł

  W ramach zadania dokonano demontażu opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, tablic rozdzielczych oraz linii zasilających natynkowych, wykonano montaż tablic rozdzielczych i skrzynki do podłączenia agregatu prądotwórczego, ułożono przewody zasilające w korytach montażowych przysufitowych wzdłuż korytarzy, zainstalowano gniazda wtykowe i włączniki oświetleniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe na korytarzach i w pomieszczeniach piwnicy, rozprowadzono przewody instalacji teletechnicznej z wejściem do serwerowni na poddaszu, dokonano wymiany złącza zasilania głównego z rozdziałem instalacji elektrycznej dla części mieszkalnej na poddaszu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT ośmiu jednostek podległych gminie – 11 070 zł

 • Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kozarze – 9486,38 zł

  Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry – 14 500 zł

  Zakup współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

 • Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły –16 041,55 zł

  Został zakupiony pojazd specjalny - wóz strażacki LF 16, marka pojazdu: Iveco-Magirus, Typ i wersja: 120-19AW, diesel, Moc 141/2500 kW/min., pojemność skokowa w cm³: 9506, miejsca siedzące z kierowcą: 9, ciężar własny pojazdu: 7770 kg, symbol kontrolny sprzęgu holowniczego: M 3147, zbiornik na wodę gaśniczą 1600 l.

 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji – ulice w Ciechanowcu: Marii Konopnickiej, Uszyńska, Świerkowa i Sienkiewicza – 72 029,63 zł

  W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe na terenie miasta Ciechanowiec:
  –    3238,39 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2446 (ul. Sienkiewicza), z rury PVC Ø 40 o długości 12 m,
  –    3703,26 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2864 (ul. Kościuszki), z rury PVC Ø 32 o długości 10 m,
  –    2953,37 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 238 (ul. Uszyńska), z rury PVC Ø 110 o długości 30 m i z rury PE Ø 32 o długości 5 m,
  –    3124,43 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 1231/2 (ul. Wspólna), z rury PE Ø 32 o długości 8 m,
  –    29 634,91 zł  - wykonanie przyłącza wodociągowego z rury PE Ø 32 o długości 131 m i kanalizacyjnego z rury PVC Ø 160 o długości 207 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2569 (ul. Konopnickiej),
  –    1551,79 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury PVC Ø 160 o długości 2 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2715 (ul. Orzeszkowej),
  –    3289 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 3015 (ul. Glinki), z rury PE Ø 32 o długości 9 m,
  –    24 534,48 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury PVC Ø 200 typ S SDR 34 o długości 158 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 1240 (ul. Uszyńska).

 • Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka – 35 151,85 zł

  W ramach zadania zamontowano pięć latarń z oprawą LED na istniejących słupach przy drodze wojewódzkiej nr 681 we wsi Bujenka. Zamocowane oprawy oświetleniowe typu LED CORONA LITE 65W odznaczają się wysoką skutecznością świetlną i wysoką klasą energetyczną, a zastosowane w niej kierunkowe matryce soczewkowe umożliwiają najwydajniejsze oświetlenie drogi. Oświetlenie tego odcinka drogi poprawiło bezpieczeństwo pieszych, a poprzez oświetlenie miejsca przystankowego, także osób korzystających z komunikacji autobusowej. Koszt inwestycji wyniósł 35 151,85 złotych i został pokryty w całości ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare – 16 300 zł

 • Poprawa stanu technicznego hydrowęzła i rzeki Nurzec w Ciechanowcu – czyszczenie zalewu – 14 999,99 zł

  Ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec została opracowania dokumentacja projektowa dotycząca odmulenia rzeki Nurzec w km 15+590 – 15+750 i dna zbiornika wodnego na odcinku przyległym w Ciechanowcu, natomiast zleceniodawcą i inwestorem prac był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Prace polegały na usunięciu namułu i rumoszu z koryta rzeki Nurzec (na prawo od trasy koryta) i dna zbiornika wodnego przyległego do odmulanego odcinka rzeki.

 

   

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl