buy medication online
Inwestycje w 2015 roku Drukuj
11.01.2017.

 

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec  – 14 760 zł.

  W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami na rozbudowę drogi gminnej Nr 108869B w miejscowości Łempice od km 0+000 do km 0+250,60. 

 • Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec  – 3 660 209,58 zł.

  Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i ze środków Powiatu Wysokomazowieckiego zadanie inwestycyjne pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”, obejmujące rozbudowę i przebudowę 7 dróg gminnych położonych na terenie: miasta (ulice: Szeroka odc. I w km rob. 0+000 – 0+700 i odc. II w km rob. 0+223 o długości 596,50 m, Sienkiewicza (boczna) w km rob. 0+000 – 0+151,50 o długości 151,5 m, Mogilna odc. I w km rob. 0+008,50 – 0+502 i odc. II w km rob. 0+000 – 0+246,20 o łącznej długości 739,7 m, Polna w km rob. 0+000 – 0+343 o długości 343 z wykonaniem kanalizacji deszczowej i Ralkowa odc. I w km rob. 0+000 – 0+700 i odc. II w km rob. 0+000 – 0+127 o łącznej długości 827 m z wykonaniem kanalizacji deszczowej) i gminy (Nowodwory wieś w km rob. 0+000 – 1+399,80 o długości 1399,8 m i Kułaki wieś w km rob. 0+000 – 0+700 o długości 700 m), o łącznej długości zmodernizowanych odcinków dróg 4757,5 m.

  W ramach wykonanych robót wykonano:
  1)    Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108912B – ul. Mogilnej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+008,50 – 0+502 i odc. II w km rob. 0+000 – 0+246,20 o łącznej długości 739,7 m, obejmującą następujący zakres robót: wykonanie nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych; obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; plantowanie skarp i dna wykopów; regulację pionową włazów kanalizacji sanitarnej i elementów sieci wodociągowej; oznakowanie pionowe.
  2)    Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108921B – ul. Polnej w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+343 o długości 343 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, obejmującą następujący zakres robót: wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych; obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi; oznakowanie pionowe.
  3)    Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108924B – ul. Ralkowej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 – 0+700 i odc. II w km rob. 0+127 o łącznej długości 827 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, obejmującą następujący zakres robót: wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 20 cm; obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych; budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi; oznakowanie pionowe.
  4)    Przebudowę drogi gminnej Nr 108929B – ul. Szerokiej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 – 0+373,50 i odc. II w km rob. 0+000 – 0+223 o łącznej długości 596,5 m, obejmującą następujący zakres robót: wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszyw łamanych i warstwie odcinającej z piasku; obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na ławie betonowej; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych; oznakowanie pionowe i poziome.
  5)    Przebudowę drogi gminnej dojazdowej – ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+151,50 o długości 151,5 m, obejmującą następujący zakres robót: wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej, na podbudowie z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych i warstwie odcinającej z piasku; obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na ławie betonowej; oznakowanie pionowe.
  6)    Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108853B – Nowodwory wieś w km rob. 0+000 – 1+399,80 o długości 1399,8 m, obejmującą następujący zakres robót: karczowanie drzew i krzewów oraz roboty rozbiórkowe, budowę przepustów drogowych, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych oraz na podbudowie z betonu asfaltowego (na rozjazdach); umocnienia brukiem skarp przekopów i nasypów; pobocza z pospółki; zjazdy o nawierzchni żwirowej; oznakowanie pionowe i poziome.
  7)    Przebudowę drogi gminnej Nr 108861B – Kułaki wieś w km rob. 0+000 – 0+700 o długości 700 m, obejmującą następujący zakres robót: karczowanie drzew, krzaków i podszycia, przebudowę przepustu drogowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych; pobocza z pospółki; zjazdy z kruszywa naturalnego; oznakowanie pionowe.

  Na realizację zadania w 2015 roku wydatkowano łącznie 3 660 209,58 zł, w tym: 98 700,21 zł koszt opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ulicach: Mogilna, Polna i Ralkowa; 5720 zł koszt aktualizacji mapy do celów projektowych oraz wykonania niezbędnych zmian w istniejącej dokumentacji technicznej na „Rozbudowę i przebudowę ulic: Mogilnej. Ralkowej i Polnej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu”, 2460 zł koszt aktualizacji dokumentacji technicznej na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108853B we wsi Nowodwory”, 3 509 049,37 zł koszt realizacji rzeczowej zadania, 44 280 zł stanowi koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji rzeczowej zadania.
  Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 1 746 961,04 zł, zaś pomoc finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego przy realizacji zadania wyniosła 903 184 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 010 064,54 zł, stanowiące wkład własny do projektu, pochodzą ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup dla sołectwa wsi Czaje-Bagno zamiatarki podwieszanej do ciągnika – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Czaje-Bagno – 6 814 zł.

 • Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 5 465 984,35 zł.

  Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna realizowana w ramach Projektu obejmuje obszar: Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze, Gminy Perlejewo, Gminy Ciechanowiec, Gminy Grodzisk, Gminy Dziadkowice, Gminy Milejczyce, Miasta Siemiatycze, Miasta Brańsk, Gminy Brańsk, Gminy Rudka, Gminy Nurzec – Stacja.

  Zrealizowane roboty obejmowały budowę kablowej sieci światłowodowej, budowę stacji bazowych LTE, zakupy sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie sieci, dostawę wyposażenia 2 Centrów Zarządzania Siecią (Siemiatycze i Ciechanowiec) oraz dostawę urządzeń aktywnych i zestawów urządzeń do uruchomienia punktów PIAP. Na realizację zadania w 2015 roku Gmina Ciechanowiec wydatkowała łącznie 5 465 984,35 zł, z czego: kwota 1 688 678,14 zł stanowiła środki własne gminy, zaś kwota 3 777 306,21 zł stanowiła dofinansowanie realizacji zadania, w tym: 3 210 710,29 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV „Społeczeństwo informacyjne” oraz 566 595,92 zł – środki budżetu państwa.

 • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa – 126 816,93 zł.

  Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy udziale jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zakupiono a potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu 10 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu z opracowanego w ramach projektu nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zamontowano 2 nowe serwery w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz w ramach utworzonej Podlaskiej Platformy Edukacyjnej na potrzeby Gimnazjum w Ciechanowcu zakupiono 20 komputerów przenośnych oraz zamontowano nowy serwer. Wartość zadania w części dotyczącej Gminy Ciechanowiec wyniosła 126 816,93 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 107 794,38 zł, zaś środki własne gminy – 19 022,55 zł.

 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 161 031,30 zł.

  W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe i sanitarne na terenie miasta Ciechanowiec:
  1)    10 578 zł – koszt wykonania przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 110 o długości 96 mb w granicy pasa drogowego ul. Drohickiej w Ciechanowcu do zasilenia 2 budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2144/2 i 2146/2,
  2)    4774,27 zł – koszt wykonania przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 40 o długości 24 mb i z rur PE Ø 32 o długości 67 mb w granicy pasa drogowego ul. Drohickiej w Ciechanowcu do zasilenia budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2790,
  3)    25 980,90 – koszt wykonania przyłącza wodociągowego z rur PVC Ø 110 o długości 457 mb, z rur PE Ø 40 o długości 42 mb i z rur PE Ø 32 o długości 30 mb w granicy pasa drogowego ul. Świerkowej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 280/1 i budynku mieszkalno-usługowego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 272/1,
  4)    5291,70 – koszt wykonania przyłącza wodociągowego z rur PVC Ø 110 o długości 34 mb i przyłącza sanitarnego z rur PVC Ø 160 o długości 9 mb w granicy pasa drogowego ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu do zasilania budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2674 i 2675,
  5)    30 844,03 zł – koszt wykonania 2 przyłączy wodociągowych z rur PVC Ø 110 o długości 312 mb i z rur PE Ø 32 o długości 3,5 mb w granicy pasa drogowego drogi gminnej (uliczka boczna od ul. Uszyńskiej) do zasilania budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości gruntowej nr 1258/1 oraz po działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego ul. Uszyńskiej do zasilania nieruchomości nr ewid. 239/1,
  6)    83 562,40 zł – koszt wykonania przyłącza sanitarnego z rur PP Ø 250 o długości 188,5 mb i z rur PP Ø 160 o długości 5 mb w granicy pasa drogowego ul. Wierzbowej w Ciechanowcu do nieruchomości nr 2830.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu – 1 744 898,70 zł

  Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu” dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W większości zakresu rzeczowego jest to zadanie Powiatu Wysokomazowieckiego, które zostało przejęte w 2014 roku przez Gminę Ciechanowiec.

  W ramach inwestycji wykonano:
  -    kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 mm o długości 635,2 mb wraz z przyłączami do granic posesji z rur PVC Ø160 mm o łącznej długości 124 mb i studniami przyłączeniowymi z PVC i Ø 315-425 mm – 15 szt.,
  -    kanalizację deszczową z rur PVC: Ø 500 mm o długości 97,1 mb, Ø 400 mm o długości 122,2 mb, Ø 315 o długości 233,6 mb, Ø 250 o długości 50 mb wraz z przykanalikami deszczowymi z rur PVC Ø 160 mm o łącznej długości 124 mb, studniami rewizyjnymi Ø 1200 – 15 szt. i wpustami ulicznymi Ø 500 (studzienki ściekowe) – 34 szt.,
  -    przebudowę ulicy Drohickiej od km 0+730 do km 1+758 obejmującą: wykonanie chodnika jednostronnego, przebudowę istniejących zjazdów gospodarskich, poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m,
  -    przebudowę odcinka infrastruktury teletechnicznej.

  Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 744 898,70 zł. Wartość wykonanych odebranych robót budowlanych wyniosła 1 709 298,70 zł, a koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 35 600 zł. Wkład własny Gminy Ciechanowiec to 663 478,33 zł, wkład własny Powiatu Wysokomazowieckiego to 585 870,37 zł, a kwota dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 to 495 550 zł.

 • Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną – 2 824 460,73 zł.

  Zadanie pn. „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec” dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

  Zakres rzeczowy dwóch etapów zadania obejmował montaż 234 instalacji solarnych do ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Ciechanowiec (232 instalacji na budynkach osób prywatnych i 2 instalacji na budynkach użyteczności publicznej) o łącznej mocy 1,02 MW.
  Na realizację zadnia wydatkowano łącznie kwotę w wysokości: 2 824 460,73zł, z czego: 2 785 605,03 zł stanowi koszt dostawy i montażu instalacji solarnych i 38 855,70 zł to koszt nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 2 067 944 zł. Pozostałe środki w wysokości 756 516,73 zł, stanowiące wkład własny do projektu, pochodzą ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec – 322 375,03 zł oraz z wpłat uczestników projektu – 434 141,70 zł.


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl