buy medication online
 
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 roku Drukuj
14.12.2016.

Odbyła się ostatnia planowana w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której przyjęto jedenaście uchwał, w tym w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030 oraz uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu Gminy Ciechanowiec na 2017 rok wyniosą 35 084 226 zł, a wydatki 34 644 226  złotych, w tym 8 511 527 złotych to wydatki na majątkowe. W budżecie utworzona zostanie rezerwa w kwocie 130 000 zł z przeznaczeniem między innymi na zarządzanie kryzysowe.

W ramach zadań inwestycyjnych na przyszły rok zaplanowano m.in.: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu (5 800 000 zł), przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej w Ciechanowcu (351 000 zł), wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (350 000 zł), przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu (290 000 zł), dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu (275 000 zł), przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (188 500 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły (15 000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (35 000 zł).

Wydatki na oświatę zaplanowano na łączną kwotę 9 202 850 złotych, m.in. na: oddziały przedszkolne (360 000 zł), przedszkole (743 500 zł),  szkoły podstawowe (4 735 850 zł) i gimnazjum (2 218 000 zł).

Ponadto z budżetu gminy udzielone będą dotacje celowe majątkowe, w tym m.in. na: opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy Ciechanowca (400 000 zł), zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu (20 000 zł), przebudowę drogi gminnej na odcinku Pobikry – Żery (130 000 zł), budowę chodnika we wsi Kobusy (44 000 zł) oraz opracowanie projektu zagospodarowania skweru położonego we wsi Winna-Chroły (4000 zł).

W przyszłorocznym budżecie 1 140 000 zł zarezerwowano na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 10.722.500 zł, w tym kwota 3.306.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Radni podjęli również uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.; zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu; utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania; zatwierdzenia planu pracy rady na 2017 r.; zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 r.; zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.; przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Ciechanowiec na lata 2016-2020; przyjęcia aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017; organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli: burmistrz, radni, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Ciechanowiec oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl