buy medication online
 
Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec Drukuj
07.12.2016.

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. Spotkanie było także okazją do zapoznania mieszkańców z możliwościami finansowania ich działalności zarówno ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa oraz z ofertą Gminy Ciechanowiec dla inwestorów.   

Dyskusję publiczną nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec poprowadziła Karolina Ciulkin, członek zespołu projektowego, pełniąca funkcję głównego projektanta studium z firmy Pro Arte Spółdzielnia Architektów. Studium składa się z dwóch części - tekstowej i graficznej. Cześć tekstowa obejmująca uwarunkowania rozwoju, określenie celów i wizji rozwoju przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, uzasadnienie i synteza przyjętych rozwiązań została omawiona podczas spotkania (cały tekst udostępniono zebranym do wglądu).  Zaprezentowana została część graficzna studium składającą się z map obrazujących odniesienia przestrzenne dla uwarunkowań rozwoju gminy oraz prezentująca kierunki zagospodarowania przestrzennego. Architekt wyjaśniła zebranym ograniczenia prawne i przyrodnicze, które mają wpływ na kształt studium, a także znaczenie uszczegóławiania uwag do studium. Zgłaszanie ogólnych uwag może skutkować odrzuceniem ich w całości. Odniosła się także do pytań publiczności informując, że studium nie wpłynie na prowadzoną działalność, tylko określi ogólne warunki zagospodarowania. Zaznaczyła także, że tworzone na bazie studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie muszą być ograniczeniem dla mieszkańców i przedsiębiorców, lecz szansą na realizację szybkiej inwestycji, a mieszkańcom zapewnią spokój, wynikający z posiadania informacji o tym, co może być w okolicy ich domu wybudowane.

W części graficznej studium zaprojektowana została także obwodnica Ciechanowca. Jej przebieg, przyczyny wybrania określonej lokalizacji oraz korzyści wynikające z realizacji tej inwestycji omówił Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Chociaż projekt studium kreuje politykę przestrzenną gminy, która ma wpływ nie tylko na przedsiębiorców, ale i na każdego mieszkańca posiadającego nieruchomość lub planującego ją zakupić, to w spotkaniu uczestniczyli głównie ci pierwsi i to z myślą o nich, poza dyskusją nad studium, omówiono możliwości inwestowania i rozwijania ciechanowieckich przedsiębiorstw. Przedstawicielki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży Karolina Borawska i Aneta Chętnicka oraz Monika Dzielnik p.o. Koordynator ds. wdrażania PROW w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” opowiedziały o jakie środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorstwa. Natomiast Radosław Gorczyca z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem omówił przygotowane przez urząd różne formy wsparcia m.in.: dofinansowanie stażów, szkoleń i studiów podyplomowych.

Zbigniew Radziszewski, właściciel firmy Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów,  zaprezentował opracowywaną na zlecenie Urzędu koncepcję zagospodarowania i uzbrojenia w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, deszczową i wodociągową terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Ciechanowcu. Anna Czapkowska, pracownik Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu omówiła główne założenia oraz korzyści dla przyszłych inwestorów wynikające z uchwalenia przez radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.

Do oferty dla przyszłych inwestorów oraz możliwości otrzymania dotacji unijnych odniósł się dr inż. Józef Zakrzewski przedstawiciel firmy Altimus-Tech Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu powiedział, że jedną z przyczyn ulokowania spółki w Ciechanowcu był szybki odzew Burmistrza Ciechanowca i Marszałka Województwa Podlaskiego, którzy wskazali możliwe miejsce prowadzenia  działalności.

Głos zabrał też uczestniczący w spotkaniu Marszałek Województwa Podlaskiego  Jerzy Leszczyński, który podsumował dotychczasowe inwestycje zrealizowane przez jednostki mu podległe, podkreślając ich bezpośredni i pośredni wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców Ciechanowca i okolic. W kwestii obwodnicy zapowiedział, że jeżeli będzie wola samorządu, to Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował projekt obwodnicy. Jest to kwestia kilku lat, ale należy się już do tej inwestycji przygotowywać poprzez opracowanie dokumentacji.

Do 5 stycznia 2017 roku każdy mieszkaniec (nie tylko przedsiębiorca) może złożyć na piśmie uwagi do studium na adres Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub w postaci elektronicznej na adres: info@ciechanowiec.pl. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, dokładne oznaczenie nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy.
          Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec 


Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec

Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec

Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec

Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec

Debata o kierunkach rozwoju miasta i gminy Ciechanowiec

fot. Z. Poniatowski MPI


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl