buy medication online
 
XX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.11.2016.

Na XX sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2016 rok, podatków w 2017 roku i programów regulujących różne aspekty funkcjonowania gminy w nadchodzącym roku.

Uchwały dotyczące: określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 zostały przyjęte bez żadnych zmian. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok został wykreślony w zadaniu numer 3 podpunkt 17, a w „Programie Współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wpisano kwoty przeznaczone na realizację zadań w poszczególnych obszarach: I - 2.000 zł, II - 3.000 zł, III - 7.000 zł, IV - 5.000 zł, V - 15.000 zł, VI - 10.000 zł, VII - 366.000 zł.

W czasie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Burmistrza między sesjami, informacjami z analizy oświadczeń majątkowych i o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2015/2016 oraz z wykazem dochodów z dzierżawy obiektów gminnych, a także informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezrobocia w Gminie Ciechanowiec za okres 3 kwartałów 2016 roku.

Obecny na sesji Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński przedstawił wojewódzkie inwestycje na terenie Gminy Ciechanowiec - realizowane i planowane.

W czasie sesji  ze społeczeństwem Ciechanowca pożegnał się asp. sztab. Krzysztof Śliwiński, który został Kierownikiem Posterunku Policji w Czyżewie, a przywitał się nowy Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu asp. Robert Sutkowski.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl