buy medication online
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Drukuj
28.11.2016.

 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. Projekt studium dotyczy gminy Ciechanowiec w jej granicach administracyjnych.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony został do wglądu w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ciechanowca do 15 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ciechanowca (adres: ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec), w postaci elektronicznej przesłane na adres: info@ciechanowiec.pl lub ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, dokładne oznaczenie nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ciechanowca. Rozpatrzenie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, a także o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu studium.
                             

Mirosław Reczko
Burmistrz Ciechanowca


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl