buy medication online
 
Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu Drukuj
24.06.2016.

27 osób wzięło udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec. 

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

fot. MPI


W ramach spotkania organizacje skorzystały ze szkolenia, podczas którego omówione zostały zmiany wprowadzone w: Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawie o rachunkowości; Prawie o stowarzyszeniach. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Olender, na co dzień pracująca w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

W kolejnym punkcie spotkania reprezentująca Urząd Miejski w Ciechanowcu, Olga  Tomaszewska, przedstawiła podsumowanie realizacji Programu współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w 2015 roku, z którego wynika, że nadal mało organizacji korzysta z dotacji Gminy Ciechanowiec. Na ponad 50 organizacji z terenu gminy tylko 5 otrzymało dotacje na realizację łącznie 9 zadań publicznych.

Spotkanie było także okazją do omówienia głównych założeń Programu Współpracy na rok 2017 oraz zgłoszenia przez organizacje propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych. Zlecanie organizacjom w drodze otwartych konkursów realizacji zadań jest ważnym elementem programu, jednak nie jedynym. Jak podkreśliła Agnieszka Kieliszek z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: Aby móc osiągnąć założone w Programie cele, ważna jest efektywna współpraca, wzajemna wymiana informacji i zaangażowanie wszystkich podmiotów.

Współpraca ta opiera się na określonych w programie zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości. Do tej ostatniej zasady odwołał się w swoim przemówieniu Burmistrz Ciechanowca, Mirosław Reczko, który zwracając się do zebranych przypomniał, że współpraca obu stron opiera się m.in. na zasadzie pomocniczości, którą w 1931 roku w encyklice „Quadrogesimo Anno” sformułował Papież PIUS XI: Jest prawdą, a historia dobitnie o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe organizacje. Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać.


Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

Spotkanie organizacji pozarządowych i samorządu

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl