buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.06.2016.

Na XVII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2015 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu sprawozdań z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sprawozdania z działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok, Referatu Promocji z pracy realizacji zadań związanych z promocją miasta i gminy oraz wykonywania innych prac za rok 2015, oraz sprawozdania z dochodów i wydatków utrzymania targowicy w 2015 roku.

Przedłożona została również informacja z wykonanych inwestycji i pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne w tym unijne, analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym oraz omówienie stanu przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl