buy medication online
 
XVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
29.04.2016.

Na XVI sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku i przyjęli osiem uchwał.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Programu wspierania rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2016-2018, zmian w budżecie gminy na 2016 rok, wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody nr ewid. 116 ł, 117 ł i 1745, zmienili uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, a także zwolnili z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, przeznaczając te pieniądze na zakup koparko-ładowarki.

Ponadto Rada Miejska w Ciechanowcu zgodziła się na dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej otrzyma w wysokości 111.016 zł dofinansowanie na roboty związane z odtworzeniem wieży kościelnej z końca XIX wieku, a rozebranej w 1961 roku. Kwota ta pochodzi z Funduszu Sołeckiego 16 sołectw - 13 z nich to sołectwa z parafii Winna-Poświętna a pozostałe to Ciechanowczyk, Kosiorki i Zadobrze.

Ostatnią uchwałą przyjęto taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jakie będą obowiązywać od 1 czerwca 2016 roku - stawka opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych nadal będzie wynosić 1,00 zł + VAT, także opłata za 1m3 wody pozostała na dotychczasowym poziomie 1,94 zł + VAT, a opłata za odprowadzanie ścieków zmniejszyła się do 5,20 zł +VAT.

Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu sprawozdań z działalności w 2015 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu, szkół podstawowych i gimnazjum oraz sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedłożona została również informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także informacja o umorzeniach i zwolnieniach podatkowych w roku 2015, o zadłużeniu gminy wg stanu na 01.01.2016 r. oraz zdolności kredytowej gminy.

Burmistrz Ciechanowca podsumował akcję Zima 2015/2016 i poinformował o planowanych remontach na drogach gminnych. W roku 2016 mają być przeprowadzone remonty drogi nr 108873B Pobikry - Sawczyn, nr 108864B Kobusy, nr 108879B Skórzec - Przybyszyn, drogi w Kocach-Piskułach oraz dróg dojazdowych w Kocach-Schabach i Tworkowicach.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl