buy medication online
 
Nowe formularze dla tzw. trybu małych zleceń Drukuj
27.04.2016.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem opublikowanym 25 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 570) wprowadził dla tzw. "małych grantów" uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem wzory te będą obowiązywać od 10 maja 2016 roku.

Zachęcamy organizacje do zapoznanai się z nowymi wzorami formularzy: Rozporządzenie i formularze w formacie pdf
 
TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Uprawniony podmiot składa wniosek do Burmistrza Ciechanowca. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (piętro I, pok. 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Oferta musi spełniać następujące warunki:
 - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
 -  wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 000 zł,
 -  zadnie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych:
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
 - w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe
 - w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl/ w zakładce NGO

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Burmistrz Ciechanowca  podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.
 
Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń art. 19a ust. 6 i 7 Ustawy wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:
 - Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.
 - Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl