buy medication online
 
XIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
26.01.2016.


Na XIII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchania sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli osiem uchwał oraz wysłuchali podsumowania pracy Rady za 2015 rok.

Radni przyjęli uchwały w sprawie uchwalenia: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016-2030, budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. oraz ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec.

Radni podjęli także dwie uchwały dotyczące pracy Rady. Jedną w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2016 r., a drugą w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Radnemu Rady Miejskiej z wyłączeniem Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji stałej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 500 zł. Przewodniczącemu Komisji stałej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 550 zł, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 700 zł, a przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 1000 zł. Zmianie, w stosunku do lat ubiegłych, uległy tylko diety sołtysów i tak, zgodnie z nową uchwałą, przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 200 zł.

Jednym z tematów poruszanych na sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu było omówienie zakończonego projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. Przedstawiciele firmy Green Operator Sp. z o.o., która operuje siecią na zasadzie operatora operatorów, omówili zasady działania sieci. Poinformowali m.in. o prędkości Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), która wyniesie maksymalnie 512 kb/s, obszarze zasięgu PIAPu, która w zależności od warunków, w tym usytuowania i wielkości budynków, wynieść może nawet do dwóch, trzech kilometrów, a także o limitach czasowych na korzystanie z darmowego Internetu. Osoby, które chcą sprawdzić dostępność sygnału testowego mogą zgłosić się do firmy Green Operator.

W Gminie Ciechanowiec znajduje się 36 PIAPów, w tym w samym Ciechanowcu zlokalizowano cztery bezpłatne punkty dostępu: przy Urzędzie Miejskim, Dworcu PKS, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Targowicy Miejskiej.
Najważniejsze parametry charakterystyczne szacunkowo określające wielkość całej inwestycji:
- łączna szacunkowa długość sieci szerokopasmowej - ok. 436 km
- ilość uruchomionych PIAP - 387 szt.
- ilość aktywnych punktów dystrybucyjnych - 100 szt.


          Sesja Rady Miejskiej

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl