buy medication online
 
Ostatnia XII sesja Rady Miejskiej w 2015 roku Drukuj
31.12.2015.

Na XII sesji Rady Miejskiej Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko złożył radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, poinformował o zakończeniu realizacji „schetynówek”, zmianie nazwy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” na „Brama na Podlasie”, zwiększeniem liczby członków tej organizacji i puli środków na dotacje.

Ostatnie sesje w samorządach lokalnych, to zazwyczaj sesje określane jako porządkujące budżet. Tak też było w gminie Ciechanowiec. Radni uchwalili zmiany w budżecie na 2015 rok, które dotyczyły między innymi dokonania ostatecznego montażu finansowego projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu", co wynikało z końcowego oszacowania kosztów związanych z realizacją tej inwestycji.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Ponadto przyjęto dwie uchwały zatwierdzające plan pracy rady na 2016 rok i plany pracy stałych komisji rady w 2016 roku. W planowanym porządku obrad była też uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej, jednak została ona zdjęta z porządku obrad i przesunięta na styczniową sesję, na której ma także zostać uchwalony budżet Gminy Ciechanowiec na 2016 rok.

Z uchwalonego planu pracy radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu wynika, że w 2016 roku radni obradować będą raz w miesiącu, poza lipcem - na ten miesiąc zaplanowali przerwę w obradach. Wyznaczono też dzień tygodnia, w którym odbywać się będą sesje Rady Miejskiej i będzie to poniedziałek. Wyjątek stanowić będzie pierwsza sesja w 2016 roku, którą zaplanowano na czwartek, 21 stycznia.

W sprawach różnych burmistrz poinformował zebranych, że Biuro Zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem pozostanie w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Z okazji 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia „Tutor”, burmistrz złożył gratulacje Prezes Stowarzyszenia Agnieszce Uszyńskiej i Skarbnikowi Barbarze Czarneckiej za dotychczasową działalność oraz podkreślił wkład Stowarzyszenia w wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych, tworzenie warunków rozwoju różnych podmiotów, w tym współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi.

Ze względu na okres świąteczno-noworoczny Burmistrz Ciechanowca, Przewodniczący Rady Miejskiej, radni, sołtysi i przedstawiciele organu wykonawczego Gminy przełamali się opłatkiem, życząc nawzajem owocnej i spokojnej współpracy oraz wielu sukcesów.


          Sesja Rady Miejskiej

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl