buy medication online
 
Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2016 rok Drukuj
04.01.2016.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2016 r.
I kwartał
1. Podsumowanie pracy rady za 2015 rok.
2. Uchwalenie budżetu na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie oraz potrzeb z tym związanych.
5. Informacja Kierownika Komisariatu Policji w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2015 rok.
6. Informacja na temat funkcjonowania i kosztów utrzymania świetlic w gminie Ciechanowiec

II kwartał
1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2015 roku.
2. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
3. Sprawozdanie Referatu Promocji z pracy realizacji zadań (przedsięwzięć) związanych z szeroko pojętą promocja miasta i gminy oraz wykonywania innych prac za rok 2015.
4. Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2015 rok:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu,
 - Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowcu,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
 - Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu,
 - Przedszkola w Ciechanowcu w tym całkowity koszt utrzymania 1 dziecka za rok 2015.
 - Szkoły - tylko koszt utrzymania 1 ucznia w 2015 r. w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjum.
5. Szczegółowe sprawozdanie z przychodów i rozchodów utrzymania targowicy w 2015 r.
6. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2015 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne w tym unijne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

III kwartał

1. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2015 rok gminnych jednostek:
 - Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Ciechanowiec.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
5. Informacja Podinspektora Oświaty o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz nowej reformy oświatowej.

IV kwartał
1. Informacja Podinspektora Oświaty o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezrobocia w gminie Ciechanowiec w roku 2016 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na 2017 rok.

Planowane terminy sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu
w 2016 roku godz. 9.00

 miesiąc dzień tygodnia
Styczeń21 (czwartek)
Luty15 (poniedziałek)
Marzec21 (poniedziałek)
Kwiecień18 (poniedziałek)
Maj23 (poniedziałek)
Czerwiec20 (poniedziałek) - absolutorium
Lipiec-
Sierpień22 (poniedziałek)
Wrzesień26 (poniedziałek)
Październik24 (poniedziałek)
Listopad14 (poniedziałek)
Grudzień 19 (poniedziałek) w razie potrzeby 29 (czwartek)

  
                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
Eugeniusz Święcki 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl