buy medication online
 
XI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.12.2015.


Na XI sesji Rady Miejskiej, po wysłuchania sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli dziesięć uchwał, natomiast dwie uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego oraz zwolnień w podatku od nieruchomości nie uzyskały akceptacji radnych.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, w której między innymi dokonano przesunięć środków związanych z realizacją inwestycji. W kolejnej przyjętej uchwale udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej w wysokości 566.500,00 złotych z przeznaczeniem głównie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Dady. Radni uchylili przyjętą w lutym tego roku uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

Podjęto także uchwały dotyczące obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, określenia stawek podatku od środków transportowych, określenia stawek podatku od nieruchomości i określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Wysokość wszystkich podatków pozostawiono na poziomie roku 2015.

W związku z realizacją projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 radni przyjęli uchwałę w sprawie: wykonywania przez Gminę Ciechanowiec działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Na wniosek wszystkich komisji z Programu usunięto zapis mówiący o pokrywaniu przez Gminę Ciechanowiec kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. Uchwała związana jest z umożliwieniem budowy zakładu zajmującego się produkcją pasz.

Radni wysłuchali założeń do budżetu gminy na 2016 rok. Podjęli decyzję o zwołaniu wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w celu omówienia przyszłorocznego budżetu. W kolejnym punkcie radni zapoznali się z analizą wyników finansowych i działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE. W podsumowaniu Przewodniczący Rady wyraził swoje uznanie dla dyrektora PRK FARE za osiągnięcia finansowe.

Gościem XI sesji Rady Miejskiej był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz okazane wsparcie, a zwracając się do radnych i mieszkańców gminy powiedział m.in., że „swoją nominację traktuję jako zaszczyt, ale i zobowiązanie”.

W przedostatnim punkcie obrad Rady Miejskiej burmistrz udzielił odpowiedzi na liczne zapytania radnych. W sprawach różnych przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego złożył wniosek o upamiętnienie zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na obywatelach polskich z Ciechanowca na terenie gminy Zabłudów koło miejscowości Folwarki Tylwickie. Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji.


         

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl