buy medication online
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec Drukuj
05.12.2015.


W związku z dużym zainteresowaniem Urząd Miejski w Ciechanowcu przedłuża do 15 grudnia 2015 r. przyjmowanie zgłoszeń gotowości usunięcia w latach 2016-2017 odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (pokrycia dachowe). Uzyskane informacje będą stanowić podstawę do sporządzenia wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte, gdyż azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono "Plan ochrony przed szkodliwością azbestu" i "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032".

Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie - w 2015 roku Gmina Ciechanowiec zrealizowała dwa związane z tym zadania. Zadanie pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec”, w wyniku którego zidentyfikowano  4857,655 Mg (czyli 441 605 m2) wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 4457 obiektach budowlanych, wykonane zostało przez Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA”. Wyroby zawierające azbest na terenie gminy to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Wyniki inwentaryzacji pozwoliły na zaktualizowanie Bazy Azbestowej i będą podstawą do uaktualnienia zapisów "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec". Koszt zadania wyniósł 14000 zł, w tym: kwota dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki – 11200 zł, wkład własny Gminy – 2800 zł.

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” było dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, które odebrało, przetransportowało i zutylizowało 68,56 t wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomości należących do osób fizycznych i 1 nieruchomości należącej do Gminy Ciechanowiec. Koszt realizacji zadania wyniósł 20 584,45 zł, z czego 19 827,84 zł to dofinansowanie, a 756,61 zł to wkład własny gminy.

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl