buy medication online
 
X Sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.10.2015.

Na X sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego.

W trakcie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz wynikającą z niej uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030, a także uchwalili „Program Współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na sesji radni dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję w latach 2016-2019. Kandydatów na ławników można było, zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłaszać do 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. 30 czerwca 2015 r. Do Rady Miejskiej w Ciechanowcu wpłynęły trzy kandydatury: Cecylii Szmurło zgłoszonej przez Stowarzyszenie Rodzina, Wiesławy Karolewskiej zgłoszonej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz Iwony Sylwii Pożogi-Protaziuk zgłoszonej przez 50. osobową grupę mieszkańców gminy Ciechanowiec.

Na trzynastu radnych obecnych na obradach Rady Miejskiej 10 radnych zagłosowało na Iwonę Sylwię Pożogę-Protaziuk, 8 oddało głosy na Cecylię Szmurło i 6 na Wiesławę Karolewską. W związku z powyższym radni podjęli uchwałę o wybraniu na funkcję ławnika Iwony Sylwii Pożogi-Protaziuk i Cecylii Szmurło.

Po rozpatrzeniu i przyjęciu uchwał radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2014/2015, odpowiedzi burmistrza na zapytania radnych oraz omówili sprawy różne.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl