buy medication online
Stowarzyszenie "Razem" Drukuj

Członkowie reprezentacji:
Prezes – Adam Godlewski
Sekretarz – Dorota Agata Koc
Skarbnik –  Tadeusz Steć

Forma prawna: stowarzyszenie 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 20.10.2015

Cele organizacji: realizacja działań na rzecz mieszkańców Osiedla nr 1 w Ciechanowcu; realizowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia inicjatyw rozwijających aktywność społeczną; promocja i organizacja wolontariatu; prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej,  a także w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki; prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej; realizowanie działań związanych z turystyką, rekreacją, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo-obyczajowych; podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; aktywizacja zawodowa ze szczególnym zwróceniem uwagi na pośrednictwo pracy; dążenie do wyrównywania dysproporcji społecznych, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; działania na rzecz zwiększania atrakcyjności Osiedla nr 1 w Ciechanowcu oraz jego promocja; działalność na rzecz kultu religijnego; pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów UE.

Sposób reprezentacji: do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.


Dane organizacji:
Stowarzyszenie "Razem"
ul. Mogilna 28; 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 2772 189
e-mail: adamgodl@interia.pl
KRS: 0000580829
NIP: 7221628806    
REGON: 36278342100000

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl