buy medication online
Azbest w Gminie Ciechanowiec Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Znany od kilku tysięcy lat azbest należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie.

Ze względu na takie zalety jak: odporność na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, w czasie ostatnich 100 lat był stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych (m.in. eternitu) i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). W związku z tym w 1997 roku zakazano stosowania wyrobów azbestowych, a ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku zakwalifikowała azbest do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Usuwaniem wyrobów azbestowych powinna zajmować się specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte. Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032.

Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie.

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
w latach 2008-2015
Wkład własny
[zł]
WFOŚiGW
NFOŚiGW
[zł]
Razem
[zł]
Liczba gospodarstw
(osoby fizyczne +
własność gminy)
Azbest usunięty [t]
Odbiórw tym demontaż

43219,74

271950,96

315170,70

269 + 12

719,360

50,047

 13,71%86,29%
100%
281
100%
 6,96%

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl