buy medication online
 
Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra" Drukuj
29.09.2015.

 

Logo


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne, dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju - nadrzędnego dokumentu Stowarzyszenia, który określa jego misje, cele i podejmowane działania, wynikające z dogłębnej analizy obszaru działalności LGD.


Podczas konsultacji społecznych uczestnicy spotkań wspólnie określają mocne i słabe strony identyfikowanego obszaru, a także szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. W oparciu o tę diagnozę definiują cele pracy nad obszarem, a także wskazują przykłady działań, które przyczyniają się do niwelowania określonych problemów. Uczestnicy spotkań analizują także do jakich grup społecznych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, należy kierować wsparcie w pierwszej kolejności.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w Gminie Ciechanowiec, a wzięli w nim udział przedstawiciele sektorów: społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy i przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski z konsultacji przeprowadzonych we wszystkich gminach należących do LGD będą stanowiły podstawę dalszej działalności Stowarzyszenia. Taki oddolny charakter przeprowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczyni się do efektywniejszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” (a już niedługo pod nową nazwą „Brama na Podlasie”) w kolejnych latach będzie wspierała mieszkańców w obszarze edukacji (poprzez zwiększenie jakości kształcenia w placówkach przedszkolnych, placówkach kształcenia ogólnego, kształcenie ustawiczne osób dorosłych, nabywanie odpowiednich kompetencji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), gospodarki (za pośrednictwem wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, a także osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej), w obszarze infrastruktury wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i kulturalnych, czy też poprzez renowację obiektów zabytkowych.

Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło: Stowarzyszenie LGD "Kraina Bobra"   
      

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Bobra"

fot. A. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl