buy medication online
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych Drukuj
30.06.2015.

Z inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec.
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym przedstawiciele organizacji, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący trzech komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Na początku spotkania burmistrz Ciechanowca przypomniał zebranym, że mieszkańcy naszej gminy od dawna biorą udział w rozwoju swojej społeczności lokalnej i że najlepiej wiedzą jakie są ich potrzeby, a w swoich działaniach potrafią łączyć się aby te potrzeby zaspokoić. Burmistrz wspomniał o wydarzeniu z początku XX wieku, kiedy to mieszkańcy zorganizowali wiec, podczas którego doszli do wniosku, że najpilniejszą potrzebą lokalnej społeczności jest budowa pierwszego polskiego sklepu w Ciechanowcu. W wyniku czego powstał budynek Ciechanowieckiej Spółki Rolniczo-Spożywczej znany nam teraz jako Sezam.

W kolejnym punkcie spotkania wręczone zostały podziękowania za bezinteresowną, merytoryczną i wytrwałą społeczną pracę w komisjach konkursowych: księdzu Andrzejowi Polakowskiemu z Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. NMP z Fatimy, Małgorzacie Bekier i Jolancie Drewnowskiej-Koziarskiej z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Krystynie Skowrońskiej ze Stowarzyszenia Zameczek. „To właśnie postawa tych osób przekłada się na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość i rozwój Gminy Ciechanowiec” - podkreślił burmistrz.

W kolejnej części Olga Regina Tomaszewska podsumowała wyniki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w latach 2008-2014. Zebrane w prezentacji materiały pozwoliły prześledzić wysokość finansowania zadań publicznych zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert, wysokość dotacji na jednego beneficjenta czy też zapoznać się z analizą wieloletniego monitoringu realizacji rocznych programów współpracy.

W ostatnim punkcie spotkania Agnieszka Kieliszek omówiła  główne założenia „Program Współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Był to pierwszy krok w konsultacji aktu, który jest kluczowym elementem współpracy samorządu z organizacjami. Szczególny nacisk został położony na analizę propozycji do rozdziału „Priorytetowe zadania publiczne” zawierającego obszary, w ramach których zlecane będą w 2016 roku zadania publiczne. Właściwe zanalizowanie potrzeb lokalnych jest niezbędne aby zrealizować główny cel Programu tj. zaspokoić potrzeby społeczne i podnieść jakość życia mieszkańców gminy oraz zwiększyć udział mieszkańców w rozwoju ich społeczności.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja o tym co jeszcze można zrobić aby współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi była efektywniejsza. Przedstawiciele organizacji wystąpili z wnioskiem aby w miarę możliwości zwiększać środki finansowe na realizację zadań. Pojawiły się także pomysły na realizacje nowych projektów. 
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

fot. O. R. Tomaszewska, A. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl