buy medication online
Inwestycje w 2014 roku Drukuj
14.05.2015.

 

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – 15 990 zł:

  -  9 840 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch,
  - 6 150 zł – opracowanie dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą, ścieku z kamienia polnego i zjazdów w m. Zadobrze.
   
 • Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec  – 316 475,19 zł.

  Zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – część I” obejmujące przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108864B Kobusy – Radziszewo Stare na odcinku w km rob. 1+878 do 2+289, o łącznej długości 0,411 km zrealizowano ze środków własnych.

  W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i łącznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), podbudowę z kruszywa naturalnego z 35% dodatkiem kruszyw łamanych o łącznej gr. 30 cm, warstwę odcinającą z piasku o gr. 10 cm, pobocza żwirowe o szer. 1–1,5 m i gr. 10 cm, przebudowano istniejące zjazdy i przepusty drogowe oraz ustawiono nowe oznakowanie pionowe drogi. Wartość robót budowlanych – 312 662,19 zł i nadzór inwestorski – 3 813 zł.

 • Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki – 697 069,72 zł.

  Zadanie zostało  dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2011-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

  Uszkodzony w 2013 roku przez wody powodziowe drewniany most został rozebrany  a w jego miejscu wybudowany został nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowo-stalowej i nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostały dojazdy do nowego obiektu o nawierzchni bitumicznej oraz umocnione skarpy i dno koryta rzeki Kukawka w ograniczeniu obiektu. Wartość robót budowlanych – 689 074,72 zł i nadzór inwestorski – 7 995 zł.

  Wysokość dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosła 547 815 zł, wkład własny 149 254,72 zł.

 • Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną – 713,40 zł.

  Wykonano 2 tablice informacyjne w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne – instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec”, z czego: środki własne wyniosły 149,82 zł, a środki unijne 563,58 zł.

  Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2014 roku i trwać będzie do I połowy 2015 roku. W wyniku tej zmiany rozliczenie częściowe i końcowe zadania nastąpi w I połowie 2015 roku.

 • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn – 27 224,21 zł.

  - I etap: wykonanie przyłącza kablowego o długości 19 m, złącza kablowego i obwodu oświetlenia ulicznego o długości 455,5 m i montażu 3 opraw oświetleniowych 70W,
  - II etap: wykonanie konstrukcji stalowej i osprzętu linii napowietrznej nN, wykonanie obwodu oświetleniowego o długości 382 mb, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych – 4 szt., montaż zabezpieczeń (bezpieczników i odgromników) oraz wykonanie uziemień.

  Projekt zrealizowany przez Gminę Ciechanowiec ze środków własnych

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciechanowiec – 13 897,77 zł.

  W ramach zadania wykonano:

  - opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego do zasilania nieruchomości zabudowanych położonych w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice-Glinna – 2 460 zł,
  - przyłącze wodociągowe z rur: PE Ø63 o długości 150 m, PE Ø40 o długości 4 m i PE Ø32 o długości 37 m, w granicach pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej na działce ozn. nr ewid. gruntów 236 położonej w ograniczeniu wsi Wojtkowice-Glinna wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej Gminy Perlejewo w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej na działce ozn. nr ewid. gruntów 76/8 położonej w ograniczeniu wsi Głody, gm. Perlejewo do zasilania nieruchomości położonych w zabudowie kolonijnej wsi Wojtkowice-Glinna – 10 000 zł,
  - przyłącze wodociągowe z rur: PE Ø32 o długości 7 m w granicach pasa drogowego drogi gminnej Nr 108885B Wojtkowice-Glinna wieś do zasilania budynku mieszkalnego na działce ozn. nr geod. 79 położonej we wsi Wojtkowice-Glinna - 1 437,77 zł.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 25 891,29 zł.

  W ramach zadania wykonano:

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem istniejącego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Kościuszki w Ciechanowcu – przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 o długości 55 m, 3 przyłącza do granic nieruchomości z rur PVC Ø160 o łącznej długości 7 m, przyłącze wodociągowe z rur PE Ø40 o długości 50 m, 3 przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości z rur Ø32 o łącznej długości 6 m  – 9 732,25  zł,
  - przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego z rur PE Ø32 o długości 77 m do zasilania budynku mieszkalnego w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu – 3 007,90 zł,
  - przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego z rur PVC Ø90 o długości 242m do zasilania 2 budynków mieszkalnych w ul. Szerokiej w Ciechanowcu  - 13 151,14 zł.

 • Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób  – 517 972,52 zł.

  W ramach zadania wykonano roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń dawnej kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby domu samopomocy oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia w postaci sprzętu biurowego i rehabilitacyjnego, wyposażenia kuchennego, mebli i sprzętu AGD i RTV.

  Wartość zadania wyniosła 517 972,52 zł, w tym: dokumentacja techniczna – 15 000 zł, roboty budowlane – 397 197,98 zł, nadzór inwestorski – 3 970 zł i pierwsze wyposażenie – 101 804,54 zł. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 499.002,52 zł, pozostałe środki stanowiły środki własne Gminy Ciechanowiec i wyniosły 18 970 zł.

 • Zakup pługu śnieżnego dla sołectwa wsi Kułaki  – 6 000 zł.

  W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kułaki zakupiono podwieszany czołowy pług śnieżny.

 • Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Wojtkowicach Starych  – 25 000 zł.

  Zakupiono używany pojazd strażacki marki STAR 266/691

  Dofinansowanie w wysokości 15 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pozostałe środki w wysokości 10 000 zł stanowią wkład własny Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup motopompy pływakowej dla OSP Radziszewo-Króle – 5 500 zł.

  W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Radziszewo-Króle dokonano zakupu motopompy pływakowej wraz z prądownicą i oświetleniem typu „szperacz”.


 • Zakup sprzętu komputerowego – projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...”  – 45 915,90 zł.

  Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy udziale jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, przeprowadzono szkolenia pracowników z systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz zamontowano nowy serwer w budynku Urzędy Miejskiego w Ciechanowcu.

  Wartość zadania w części Gminy Ciechanowiec wyniosła 45 915,90 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych – 39 028,51 zł, zaś środki własne JST – 6 887,39 zł.

 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7 335,40 zł.

  W ramach zadania zakupiono program informatyczny „ARISCO GOMIG” firmy Arisco niezbędny do zarządzania nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec.

 •  Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł.

  Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w ramach projektu obejmuje obszar: Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze, Gminy Perlejewo, Gminy Ciechanowiec, Gminy Grodzisk, Gminy Dziadkowice, Gminy Milejczyce, Miasta Siemiatycze, Miasta Brańsk, Gminy Brańsk, Gminy Rudka, Gminy Nurzec – Stacja.

  W I połowie 2014 roku wyłoniony został Inżynier Kontraktu, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadnia, a także nadzór nad jego realizacją i końcowe rozliczenie projektu. W 2014 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe (pierwsze postępowanie zostało unieważnione) i wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, dostawę urządzeń aktywnych, operowanie na zasadzie operatora operatorów w okresie 7 lat wybudowaną nadbużańską szerokopasmową siecią dystrybucyjną, utrzymanie usługi bezpłatnego limitowanego dostępu do Internetu dla sieci PIAP-ów i promocję nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjne.

  Realizacja rzeczowa projektu zakończy się w 2015 roku.

 • Centrum IV Rozbioru Polski – 0,00 zł.

  Zadanie nie jest realizowane z powodu nie uzyskania dofinansowanie projektu pod nazwą „Centrum IV Rozbioru Polski” w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja Dziedzictwa Narodowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 I Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

   

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl