buy medication online
 
Praca Rady Miejskiej między sesjami Drukuj
19.12.2014.

Na I sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni postanowili zapoznać się z infrastrukturą gminy. W nowej Radzie Miejskiej w Ciechanowcu zasiadło trzech radnych z poprzedniej kadencji, pozostali po raz pierwszy będą uczestniczyć w jej pracach lub powrócili do niej po kilkuletniej przerwie.

Praca Rady Miejskiej między sesjami


Radni przez dwa dni wizytowali jednostki organizacyjne Gminy Ciechanowiec, zbierając informacje o ich pracy, finansach i zatrudnieniu. Pierwszego dnia odwiedzili wszystkie placówki szkolne - Szkołę Podstawową w Łempicach, Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym, Publiczną Szkołę Podstawową w Kocach-Schabach, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu i Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

Drugi dzień radni rozpoczęli od wizyty w Przedszkolu i Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Następnie wizytowali Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, MOSiR, Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE", Publiczną Bibliotekę Miejską oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radni na późniejszy termin przełożyli wizytację w świetlicach wiejskich i remizach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Między sesjami Rady Miejskiej odbyło się sześć posiedzeń komisji, jedno posiedzenie Komisji Budżetu w składzie poszerzonym o przewodniczących pozostałych komisji oraz posiedzenie wspólne wszystkich komisji.

W okresie tym zostały wypracowane wnioski: o przeznaczenie środków wynikających z porozumienia Gminy Ciechanowiec z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie budowy ul. Drohickiej oraz gminnej schetynówki na rok 2015,  na modernizację dróg powiatowych w Wojtkowicach; o przygotowanie projektu na utwardzenie części drogi przy świetlicy w Winnie-Poświętnej; o przeniesienie środków w kwocie 30 tys. zł przeznaczonych na zakup laptopów dla radnych na remont drogi przy budynku szkoły w Winnie-Chrołach; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu na drogę w Pobikrach - łącznik od drogi  powiatowej do drogi gminnej; o zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu drogi w Kocach-Piskułach oznaczonej numerem geodezyjnym 186; o zdjęcie z budżetu gminy kwoty 4% z płac Urzędu Gminy oraz jednostek podległych z wyłączeniem PRK FARE, i przeniesienie ich do rezerwy, o zmobilizowanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu; by poszukać dalszych oszczędności w budżecie gminy i innych jednostek organizacyjnych.

Komisje wypracowały także wnioski pozytywnie opiniujące projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.; wprowadzenie autopoprawki przez Burmistrza do projektu budżetu na 2015 r.; uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2015 po uwzględnieniu wypracowanych wniosków; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030; pozostawienia stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2014 r., obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec oraz w sprawie przyjęcia przez Gminę Ciechanowiec zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2616B - ulica Drohicka w Ciechanowcu od km 0+730 do 1 + 758.


Praca Rady Miejskiej między sesjami

fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl