buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.11.2014.


Przedostatnia w tej kadencji, czterdziesta piąta sesja Rady Miejskiej, poświęcona była podjęciu ostatnich koniecznych uchwał,  przyjęciu sprawozdań i pierwszych podsumowań pracy radnych w czasie mijającej kadencji.

Radni podjęli uchwały o zmianach w statutach samorządów mieszkańców osiedli i sołectw Gminy Ciechanowiec, zmianach w budżecie gminy na 2014 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023, a także w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Renaty i Andrzeja Piotrowskich na działalność Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec.

Został uchwalony „Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie”, a także programy, które będą obowiązywały w przyszłym roku: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r." i  „Program Współpracy w 2015 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na tym posiedzeniu Radzie zostały przedłożone "Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym  2013/2014" i "Sprawozdanie z realizacji w latach 2011-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015", Rada Miejska natomiast przedstawiła "Sprawozdania z pracy  Komisji Rady Miejskiej za okres od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r.", "Informacje z realizacji: uchwał Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r." i "Informację z analizy oświadczeń majątkowych".

Ostatnie spotkanie ciechanowieckich radnych VI kadencji zaplanowane jest na 12 listopada 2014 r.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl